Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Weeknieuws

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

 

Zingen voor de diensten

´s Morgens: Psalm 146:1
‘s Avonds: Psalm 146:3

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:
     1.  Messias Belijdende Joden & Jemima gehandicapten Israël
     2.  Kerk
     3. Evangelisatiewerk Hoevelaken

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang! Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 1 oktober 2023

09.00 uur: R. van de Meij, Ezra Balfoort, David van de Biezen

10:45 uur:  E. Plaggenhoef, Sarah van de Biezen, Rhodé Smit

Zondag 8 oktober 2023

09.00 uur: E. Post, Marlene Post, Lianne Bos

10:45 uur: S. Ruiter, Quinta Blok, Maren ten Ham

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

DEZE WEEK

 

Weekagenda

1 oktober

Zondagsschool Boaz

JV Ora et Labora

2 oktober

De Jonge Lofstem

Catechisatie

Belijdeniscatechisatie

Jeugdclub Kleine Kracht

3 oktober

Jeugdclub Wijs op Weg

4 oktober

Kerkradio-uitzending

5 oktober

De Lofstem

6 oktober

Open kerk 10-12 uur

Verkoop collectebonnen

Sing-In

 

Kerkradio-uitzending

Op woensdag 4 oktober wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-ouderling De Wit. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 7 uit ‘Troost, troost Mijn volk’. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

Zondagsschool Boaz

Aanstaande zondag 1 oktober, zal er weer zondagsschool zijn. We hopen jullie allemaal weer te zien in Rehoboth. We starten om 10.45 uur. Tot dan!

De leiding

Sing In

Op vrijdagavond 6 oktober wordt er weer een Sing-in gehouden in de Dorpskerk van Hoevelaken. Samen met de (jonge) Lofstem en Salvation nodigen we u en jou van harte uit om te zingen tot lof en eer van onze God. We hebben een mooi programma samengesteld met veel samenzang en enkele solo’s, onder muzikale begeleiding van Salvation op piano, gitaar en fluiten.  We beginnen om 19:00 uur, de kerk is vanaf 18:30 uur geopend. Rond 20:15 uur sluiten we de avond af. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Van harte welkom!

Hartelijke groet, namens de Jonge Lofstem, de Grote Lofstem en Salvation;

Anne van Wilgenburg, Linda Braal en Mieke van Hoorn

VOOR IN DE AGENDA

 

Kerkbode kids4life

Hallo allemaal,

Nog een paar weken en dan is het weer zover. Vrijdag 20 oktober hebben we weer een kids4life dag.
We hebben een nieuw thema en een nieuwe locatie!
- Het thema voor de aankomende keren is ; Tel maar mee!
- De locatie is dit keer de Stuw.
- Ochtend is voor groep 1-4
- Middag is voor groep 5-8
We hebben tijdens de kids4life dag een prachtige en hoopvolle boodschap te vertellen. God wil er voor jou zijn met Zijn liefde en genade. En Hij wil heel graag dat jij Hem leert kennen. Als we alles bij elkaar optellen (Tel maar mee!) wat er in de bijbel geschreven staat, dan ontdek je steeds meer over Wie Hij is. God wil een relatie met mensen. De Bijbel laat zien hoe Hij dat doet. De Bijbel leert ons dat God trouw is en dat Hij ook te vertrouwen is. Door de ‘optelsom’ van de liefde, genade, goedheid en trouw van de Heere God aan de kinderen te laten zien/horen hopen we dat zij ontdekken dat zij overal, altijd en in alle omstandigheden kunnen rekenen op God.
We gaan tijdens deze dag ook leuke activiteiten doen. In de ochtend gaan we een speurtocht doen op zoek naar de verloren zoon. In de middag gaan we jachtseizoen doen met elkaar. Zorg voor regenkleding als het regent want jachtseizoen gaat door!
Vind je het leuk om als vrijwilliger te helpen of om mee te gaan draaien als teamlid? Meld je dan aan! Stuur een mailtje naar kids4life@hervormdhoevelaken.nl of stuur een berichtje naar 06 10277479 (Cora van Hoorn)

Groetjes van team kids4life

VAN DE KERKENRAAD

 

Aanbevelingen voor ambtsdragersverkiezing (herinnering)

Als u belijdend lid bent van onze gemeente, herinneren wij u hierbij aan de mogelijkheid namen in te dienen van broeders, die eveneens belijdend lid zijn van onze gemeente en die naar uw mening in aanmerking komen voor het ambt van wijkouderling (vacature H.J. Melis en vacature L. van Hoorn), jeugdouderling (nieuwe vacature) of ouderling-kerkrentmeester (vacature D. van de Lagemaat). U kunt uw aanbeveling, schriftelijk en ondertekend, tot en met zaterdag 30 september aanstaande indienen bij de scriba van de kerkenraad, ouderling E. Bos, Groot Middendorp 21, 3871 PS Hoevelaken. U wordt verzocht per vacature te vermelden welke na(a)m(en) u aanbeveelt. U kunt uw ondertekende aanbeveling ook per mail indienen: scriba@hervormdhoevelaken.nl. Leeft u ook biddend mee?

Uw kerkenraad

 

Vooraankondiging gemeenteavond 24 oktober (herhaald bericht)

‘Woke’. Dat woord heeft u de laatste tijd ongetwijfeld wel eens horen vallen. ‘Woke’ staat letterlijk voor ‘wakker worden’. Oorspronkelijk betekende dit dat je je bewust was van racisme en sociaal onrecht tegenover minderheden in de samenleving. Gaandeweg heeft dit woord een steeds minder positieve lading gekregen. Sterker nog, ‘woke’ associëren we bijna alleen nog met verhitte discussies in de politiek en op de sociale media over racisme, inclusiviteit en gender. Wie een afwijkende mening heeft of zich niet van het correcte woordgebruik bedient, ligt eruit. Hoe raakt dit de christelijke gemeente? Zij staat midden in deze ontwikkelingen en ondergaat de invloed ervan. Tegenover de inclusiviteit die de maatschappij propageert, staat de exclusiviteit van het Evangelie, die om ons heen in toenemende mate als liefdeloos en onverdraagzaam wordt ervaren. Hoe leggen wij in deze context met zachtmoedigheid en ontzag verantwoording af als ons rekenschap wordt gevraagd van de hoop die in ons is (1 Petrus 3 : 15)? Wij zullen over deze vragen nadenken op een gemeenteavond die wij op dinsdag 24 oktober hopen te beleggen. Prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal zal dan in ons midden zijn om het thema ‘woke’ voor ons in te leiden. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Uw kerkenraad

 

VAN DE DIACONIE

 

Diaconale collecte 1 oktober: Messiasbelijdende Joden en Jemima

Aanstaande zondag is het ‘Israëlzondag’. Deze dag staat speciaal in het teken van onze verbondenheid met Gods volk. Deze verbondenheid wordt onder meer tot uitdrukking gebracht met de eerste collecte, die bestemd is voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en voor de Stichting Jemima. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) zet zich al ruim 24 jaar in voor onze Messiasbelijdende broeders en zusters in Israël. Ze vormen een minderheid in de maatschappij, zo’n 0,2% van de bevolking. Vaak vallen deze Joden tussen wal en schip. In de synagoge worden ze niet geaccepteerd omdat ze in Jezus geloven; in de kerk wordt vaak verwacht dat ze hun tradities en gewoonten als Joden achter zich laten. Ze ondervinden veel onbegrip en hebben te maken met afwijzing en/of discriminatie. Naast gebed steunen we hen financieel in hun getuigenis over Jezus de Messias. Dit jaar staan twee doelen centraal: De Makor Hatikvah school in Jeruzalem; de enige Messiasbelijdende school in Israël. Op deze bijzondere plek wordt aan de nieuwe generatie onderwijs gegeven waar Jezus Christus centraal staat. Het tweede doel is de Ethiopische gemeente in Haifa. Het aantal Ethiopische Joden groeit, zij hebben echter te maken met dubbele tegenstand. Discriminatie om hun huidskleur en omdat ze Jood én Messiasbelijdend zijn. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima” een “thuis” voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuisbegeleiding bijgekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke houding van liefdevolle betrokkenheid. In Jemima werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland.  Het is in de Palestijnse gebieden op de Westbank niet gemakkelijk om een kind met een handicap op te voeden. Sommige gezinnen accepteren hun kind met een handicap niet. Ze worden afgezonderd gehouden en krijgen alleen eten. Er zijn gelukkig ook ouders die van hun gehandicapte kind houden. Helaas kunnen ze het gedrag en de zorg die deze kinderen vragen niet altijd aan. Zij gaan dan op zoek naar organisaties zoals Jemima. Veelal zijn deze organisaties opgezet en of worden zij ondersteund door Westerse landen. Vanuit de Palestijnse autoriteiten staat de zorg voor deze kinderen nog op een laag pitje. Jemima zet zich ervoor in om de autoriteiten aan te moedigen verantwoordelijkheid te nemen in de zorg, de begeleiding en de opleiding van kinderen met een handicap. Jemima is volledig afhankelijk van buitenlandse financiële ondersteuning. Laten we beseffen dat we onopgeefbaar met onze ‘oudste broeder’ verbonden zijn, daarom bevelen we deze beide collectedoelen van harte in uw gebed en vrijgevigheid aan!

Uw diaconie

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 28064856.

 

Bloembollenactie

Het bloembollenseizoen staat weer voor de deur.  Dus kom in actie en laat ook uw tuin dit voorjaar weer stralen.  En het mooie is dat u tegelijkertijd het zendingswerk van familie Budding in Congo hiermee steunt. Dus kom in actie en vul het bestelformulier in.

De zendingscommissie

Aanmelden voor onderwijs en opvang

Zoekt u voor uw kind een christelijke peuterspeelzaal, kinderopvang of basisschool? Een belangrijke basis voor het leven? Mogelijk is kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye iets voor uw kind. Een plek waar kinderen mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Meer info vindt u op website.

Nieuwe ouders die interesse hebben, nodigen wij uit om een kennismakingsgesprek aan te vragen en een rondleiding op ons kindcentrum te beleven. Zo kunt u de prettige sfeer ervaren en krijgt u meteen een goede indruk. U bent altijd van harte welkom.

Kent u ouders die op zoek zijn naar een christelijke kinderopvang of een fijne, goede school? Laat hen contact met ons zoeken via deze link.  Het is ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken, dat kan via het volgende nummer: 033-2535745. Daarnaast organiseren we op D.V. maandag 9 oktober een open avond. Vanaf 17.00 uur tot 20.30 uur is er de mogelijkheid om ons kindcentrum te bezoeken en een rondleiding te krijgen.