Kids4live
19-_DSC3417.jpg

Weeknieuws

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

 

Zingen voor de diensten

´s Morgens: Psalm 122: 1
‘s Avonds: Psalm 42: 5

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

  1. Messias Belijdende Joden & Jemima - gehandicapten Israël 
  2. Kerk
  3. Jongerenwerk eigen gemeente

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang! Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 21 april

09.00 uur: G. Lambooy, Sanne van Hoorn, Mirthe Pleizier

10:45 uur: G. op ’t Hof, Romee op ’t Hof, Rhodé Smit

Zondag 28 april

09.00 uur: J. van Engelen, Ezra Balfoort, Maxime Mol

10:45 uur: E. van Duinkerken,  Jesse Ham, Julia Pleizier

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

DEZE WEEK

 

Weekagenda

21 april

Zondagsschool Boaz

20- plus groep

JV Ora et Labora

22 april

De Jonge Lofstem

23 april

Vrouwen Bijbelkring Esther

24 april

Kerkradio-uitzending

Vrouwenvereniging Lea

25 april

Kerkenraad

De Lofstem

26 april

Verkoop collectebonnen

27 april

Evangelisatiestand op Koningsdag

 

Zondagsschool Boaz

Aanstaande zondag 21 april, zal er weer zondagsschool zijn. We hopen jullie allemaal weer te zien in Rehoboth. We starten om 10.45 uur. Tot dan!

De leiding

 

Vrouwenbijbelkring Esther

Op dinsdag 23 april willen we onze laatste bijeenkomst houden, de sluitingsavond van dit verenigingsseizoen. Dan is het de bedoeling dat Ingeborg Melis voor ons een presentatie komt houden over haar verblijf op Samos in het afgelopen jaar, in verband met het vluchtelingenwerk wat zij daar gedaan heeft. Petra v. H. en Lammie verzorgen de koffie. Bep opent de avond en Ria leest het bijbelgedeelte. We hopen dat alle leden aanwezig kunnen zijn. Aanvang 19.45 uur. Hartelijke groet, het bestuur

 

Kerkradio-uitzending

Op woensdag 24 april wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-kerkrentmeester Van Doornik. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 6 uit ‘Profeet onder het juk’. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.
 

Vrouwenvereniging Lea

Op woensdagmiddag 24 april hebben we alweer onze laatste middag van dit winterseizoen. Ineke zal een meditatie te verzorgen en mw. Jansen zorgt voor een gedicht. Verder kijken we naar een mooie natuurfilm. We hopen weer op een gezellige middag met elkaar.

Een hartelijke groet van het bestuur

VOOR IN DE AGENDA

 

Twee berichten van de seniorencommissie

Seniorenmiddag 30 april

De eerstvolgende seniorenmiddag hopen we op dinsdagmiddag 30 april te houden. Deze middag vertelt dhr. Spreij ons het één en ander over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding! Pastor Spierenburg verzorgt de opening/sluiting en de meditatie. De inloop in Rehoboth is vanaf 14.00 uur en we willen om 14.30 uur beginnen. Allemaal van harte welkom.

 

Autotocht 15 juni

De autotocht  wordt op zaterdagmiddag 15 juni gehouden. Noteert u de datum alvast? U kunt zich op de seniorenmiddag van 30 april opgeven óf telefonisch bij Piet via 06-40013730. Uiteraard hebben we chauffeurs nodig. Ook graag opgeven bij Piet. Bij voorbaat hartelijk dank!

Een hartelijke groet van Aly, Els, Hetty en Piet

 

Gemeenteavond woensdag 15 mei 2024 (herhaald bericht)

Noteert u het alvast in uw agenda? En jij in de jouwe? Op woensdagavond hopen we de eerstvolgende gemeenteavond te beleggen in Rehoboth. Ds. J.P. Nap zal dan een inleiding houden over de vraag wat het betekent dat wij hervormd zijn. Tevens zullen het college van kerkrentmeesters en de diaconie de jaarcijfers presenteren en is er een rondvraag voor de kerkenraad. We hopen dat u uw plek niet onbezet zult laten. Van harte uitgenodigd! We komen nog uitgebreider op de agenda terug.

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 25 april 2024

Op donderdag 25 april is er weer een kerkenraadsvergadering. Evenals de vorige keren zal onze consulent, ds. J. de Jong uit Putten, in ons midden zijn. Graag delen wij de agenda in hoofdlijnen met u, zodat u biddend met ons kunt meeleven. Wat staat daar ditmaal op?

  • Het beroepingswerk zal tijdens de komende vergadering het grootste deel van de tijd vragen. Verschillende hoorcommissie zijn in de afgelopen weken actief geweest en brengen verslag uit, waarna we een volgende stap hopen te zetten.
  • Ook bespreken we hoe we nieuwe ambtsdragers kunnen opvangen in de periode tussen hun verkiezing en bevestiging. Doorgaans wordt dit als een stille periode ervaren.
  • We stellen de agenda vast voor de gemeenteavond op woensdag 15 mei aanstaande. Hopelijk heeft u die datum al in uw agenda genoteerd!
  • Er komen nog wat andere ‘kleine’ onderwerpen aan de orde, zoals de startzondag een voorstel voor open koffieochtenden in Rehoboth en het deelgenotenproject van de GZB. U begrijpt wel dat we met ‘klein’ niet bedoelen klein van belang, maar klein in bespreektijd.
  • We behandelen ingekomen stukken.
  • De notulen van de vorige vergaderingen worden besproken, evenals de actielijst van de kerkenraad.

De volgende reguliere kerkenraadsvergadering zal op donderdag 30 mei zijn.

Uw kerkenraad

 

Geloofsbelijdenis

Leeft u met hen mee? We hebben het over de broeders en zusters die komende zondag tijdens de tweede morgendienst hun geloof hopen te belijden voor God en Zijn gemeente. We noemen hier nogmaals hun namen: 

Lianne Bos, Emily van Doornik, Henk Jan van Ee, Charlotte Jakobs en Ingeborg Melis .

Tevens vermelden we als zesde:

Ab van Doornik Hij hoopt op dinsdag 23 april belijdenis te doen. Vanwege zijn kwetsbare gezondheid zal dit in kleine kring gebeuren met een afvaardiging van de kerkenraad.

 

Wijzigingen in de kerkenraad

We zien terug op een bijzondere zondag, waarin één kerkenraadslid (broeder D. van de Lagemaat) zijn ambt van ouderling-kerkrentmeester teruggaf en waarin twee broeders (W.H. Berkhof en H.M. Vreekamp) voor het eerst in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en ouderling bevestigd werden Van harte wensen we hen allen Gods zegenrijke nabijheid toe bij het neerleggen en bij het oppakken van werkzaamheden voor Zijn gemeente hier in Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld.

In wijk 5 heeft evangelisatie-ouderling A. Blok gedurende een half jaar het pastoraat waargenomen nadat de vacature voor oud-ouderling M.M. van Ravenhorst ontstond. We zijn dankbaar dat hij hiervoor beschikbaar was.

Ouderling H.M. Vreekamp wordt de nieuwe contactpersoon voor deze wijk .

We bidden om Gods zegen op het bezoekwerk dat hij mag verrichten en wensen hem een goede ingang in de wijk toe.

VAN DE DIACONIE

 

Diaconale collecte 21 april: Messias belijdende Joden en Jemima

Aanstaande zondag is de eerste collecte bestemd voor de Stichting Steun Messias belijdende Joden en voor de Stichting Jemima.

Stichting Steun Messias belijdende Joden (SSMJ) zet zich al sinds 1999 in voor onze Messias belijdende broeders en zusters in Israël. Ze vormen een minderheid in de maatschappij, zo’n 0,2% van de bevolking. Vaak vallen deze Joden tussen wal en schip. In de synagoge worden ze niet geaccepteerd omdat ze in Jezus geloven; in de kerk wordt vaak verwacht dat ze hun tradities en gewoonten als Joden achter zich laten. Ze ondervinden veel onbegrip en hebben te maken met afwijzing en/of discriminatie.

Vanuit de doelstelling van de stichting is het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Ten diepste is dit inhoudelijk kerkelijk werk, wat over kerkmuren heen door leden van verschillende kerken gedaan wordt. Omdat dit kerkelijk werk is, gebeurt het vanzelfsprekend vanuit een bijbels-theologische motivering. De theologische motieven zijn, dat de christelijke kerk is voortgekomen vanuit de verkondiging van het evangelie dat God aan Israël gegeven heeft. Jezus, de Messias van Israël en het Hoofd van de christelijke gemeente was als mens een Jood (Johannes 4:22; Hebreeën 2:17).

Omdat de christelijke kerk Jezus erkent als enige Zaligmaker, wil zij van Hem getuigen, wereldwijd (Handelingen 4:12; Mattheüs 28:19). Dit is de Bijbelse inspiratie tot zending en evangelisatie wereldwijd. Vanuit de Bijbel ziet de christelijke gemeente ook een taak naar het Joodse volk toe. De gelovigen in Jezus Christus zijn geroepen om de Joden jaloers te maken op het heil wat in Jezus de Messias is (Romeinen 11:11). Daarom zou de christelijke kerk tot het Joodse volk willen spreken over Jezus als hun en onze Messias. Gelet op de historie van Jodenvervolgingen, ook door christenen, is het bijna niet mogelijk dat gelovigen vanuit de verschillende kerken dat rechtstreeks in Israël doen. De stichting wil de Messias belijdende Joden in Israël helpen in hun taak om van het evangelie in woord en daad te getuigen.

Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat "House Jemima", een "thuis" voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuisbegeleiding bijgekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke houding van liefdevolle betrokkenheid. In Jemima werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland.

Het is in de Palestijnse gebieden op de Westbank niet gemakkelijk om een kind met een handicap op te voeden. Sommige gezinnen accepteren hun kind met een handicap niet. Ze worden afgezonderd gehouden en krijgen alleen eten. Er zijn gelukkig ook ouders die van hun gehandicapte kind houden. Helaas kunnen ze het gedrag en de zorg die deze kinderen vragen niet altijd aan. Zij gaan dan op zoek naar organisaties zoals Jemima. Veelal zijn deze organisaties opgezet en of worden zij ondersteund door Westerse landen. Vanuit de Palestijnse autoriteiten staat de zorg voor deze kinderen nog op een laag pitje. Jemima zet zich ervoor in om de autoriteiten aan te moedigen verantwoordelijkheid te nemen in de zorg, de begeleiding en de opleiding van kinderen met een handicap. Jemima is volledig afhankelijk van buitenlandse financiële ondersteuning.

Van harte deze collecte bij u aanbevolen!

Uw diaconie

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? 06- 28064856.

 

Sing-in | Vrouw tot Vrouw Young

Vrouw tot Vrouw organiseert op vrijdag 31 mei een sing-in voor vrouwelijke twintigers en dertigers. Aanvang van de avond is 19.30 uur in de Kapel in Amersfoort, Utrechtseweg 230.

Met het Pinksterfeest vervulde Gods Geest de discipelen. Zo konden ze de wereld in gaan om het evangelie te verkondigen. Hoe laat jij je licht stralen in deze gebroken wereld? Hanna Jongejan rust ons deze avond toe vanuit Gods woord over dit thema. Band Elin verzorgt deze avond de muziek. Wij zorgen voor een gezellige locatie, hapje en drankje. Ook is er de gelegenheid om rond te snuffelen bij stands vol leuke spulletjes.

De toegang is gratis, wel graag even aanmelden.

Dat kan via www.vrouwtotvrouw.nl/singin.

Neem jij je buurvrouw, vriendin of zus mee? Van harte welkom!

 

Vogelexcursie Woord en Daad Hoevelaken

Na het succes van vorig jaar organiseren we dit jaar opnieuw een vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen. Onder begeleiding van een ervaren vogelaar gaan we op zoek naar de mooiste vogels, zoals de blauwborst, rietzanger of ijsvogel. En met een beetje geluk zien we ook een koekoek of zeearend. Stilte is van groot belang, daarom is deze excursie niet geschikt voor (jonge) kinderen.

De excursie is op zaterdag 11 mei. We vertrekken om 5.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het Van Lodenstein College te Hoevelaken, we verwachten om 11.00 uur weer terug te zijn. Bij regen of harde wind zijn de vogels niet actief en gaat de excursie niet door.

Aanmeldingen zien we graag via woordendaadhoevelaken@gmail.com, na aanmelding krijgt u een bevestiging per e-mail.

Zelf meenemen: koffie/thee, een verrekijker, wandelschoenen of laarzen.

Kosten: € 10,00 p.p.

De opbrengst is dit jaar voor het nieuwe project: samen tegen kind slavernij. Want wereldwijd zijn miljoenen kinderen niet vrij om kind te zijn. Ze zitten gevangen in een systeem van moderne slavernij. Een combinatie van armoede, familie- of financiële problemen en hiaten in wetgeving maakt dat veel kinderen in een situatie van uitbuiting terechtkomen. Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat kinderen bevrijd raken uit moderne slavernij, zodat ze weer kind mogen zijn. Ontzettend waardevol!

Woord en Daad comité Hoevelaken