Weeknieuws

 

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl
 

BIJ DE DIENSTEN

 

Zingen voor de diensten

 

Zondag 17 november

´s Morgens: Psalm 30 : 3

‘s Avonds: Psalm 30 : 1

Woensdag 20 november

‘s Avonds: Psalm 40 : 8

 

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

Zondag 17 november

  1. VBOK
  2. Kerk
  3. Predikantsplaatsen

Woensdag 20 november

  1. In de Rechte Straat
  2. Kerk

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 17 november

09.00 uur: M. Blok, Jesse Ham en Bente ten Ham         

10:45 uur: L. de Weert, A. Wiesenekker, Lukas van Doornik en Rachel ten Ham

Zondag 24 november

09.00 uur: N. van Wincoop, Maren ten Ham en Marieke Hazeleger  

10:45 uur: C. Biewenga, G. vd Biezen, Judith van Hoorn en Charlotte Jakobs

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

DEZE WEEK

 

Weekagenda

17-nov           Bediening Heilge Doop

18-nov           De Jonge Lofstem

18-nov           Catechese

18-nov           Kleine Kracht

18-nov           Belijdeniscatechese

18-nov           Christenvrouw

19-nov           WoW

20-nov           Kerkradio

20-nov           Weekdienst

21-nov           De Lofstem

21-nov           Kerkenraad

21-nov           Ora et Labora

22-nov           Verkoop collectebonnen

22-nov           JV 2Gether

 

Zondagsschool ‘Boaz’

In verband met de doopdienst op zondag 17 november zal er geen zondagsschool zijn. We hopen jullie allemaal in de dienst te zien.

De leiding

 

Kerkradio

Op woensdag 20 november wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-ouderling De Kruijf. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 1 uit ‘Een gevangene van Jezus Christus’. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

Oliebollenverkoop op vrijdag 22 november 2019

Vanaf 8.00 uur staan we op de dagmarkt in Hoevelaken met oliebollen en appelbeignets. Ook komen we bij sommigen aan de deur en staan we om 10.30 uur een poosje in de “Stoutenborgh”. Verder vragen wij uw aandacht voor onze verkoping die wij volgend jaar in Maart graag willen houden. Zou u   eens willen nadenken of u ons daarbij kunt helpen ? Door bijvoorbeeld het schenken van goederen, als u ondernemer bent, of door sponsoring. Of bent u creatief en wilt u iets maken. Neem dan contact op met de verkoopcommissie van de vrouwenvereniging Lea en Esther.

Lammie Beitler: pietbeitler@gmail.comJannie van Oosterom : jannievanoosterom@kpnmail.nl  , Neeltje Melis: hjmelis@kliksafe.nl

 

 

VOOR IN DE AGENDA

 

24 november: Kindersing-in met Salvation!

Zoals al aangekondigd: op zondagmiddag 24 november is weer een kindersing-in! Het thema is ‘danken is delen’. Alle kinderen zijn welkom, we richten ons vooral op kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Wat gaan we doen? Samen zingen en muziek maken tot eer van God. De sing-in duurt van 15.00-16.00 u en wordt gehouden in Rehoboth. Na afloop staat er iets lekkers klaar. Wil je graag iemand meenemen? Doe dat vooral. Hoe meer kinderen, hoe fijner.

We vinden het leuk om kinderen die een instrument bespelen een podium te bieden. Inmiddels hebben we al een leuke club van muzikanten. Bespeel je een instrument en wil je ook graag meedoen? Meld je dan even bij Mieke of Anneke.

We hopen jullie allemaal te zien!

Muziekgroep Salvation

 

VAN DE KERKENRAAD

 

Verkiezing ambtsdragers

Met dank aan de Heere mogen we vermelden, dat broeder G. van Hoorn zijn benoeming voor diaken mocht aannemen. De broeders J. Ruiter en  J.A.L. van Wezel hebben helaas bedankt voor de benoeming voor jeugdouderling respectievelijk wijkouderling.  We wensen de genoemde broeders  rust en de zegen van de Heere toe op hun beslissing.

De gemeente krijgt gelegenheid om schriftelijk en gemotiveerd eventuele bezwaren tegen de bevestiging van broeder G. van Hoorn in te dienen uiterlijk zaterdag 16 november bij de scriba van de kerkenraad broeder J.C. Pleizier, Beekhof 28, 3871 MX Hoevelaken.

Belijdende leden van onze gemeente stellen we hierbij opnieuw in de gelegenheid namen in te dienen van broeders, die belijdend lid zijn van onze gemeente en die naar hun mening in aanmerking komen voor het ambt van jeugd-ouderling (vacature A. Langeweg) en wijkouderling (vacature J.C. Pleizier).  U kunt uw aanbeveling (schriftelijk en ondertekend) tot en met D.V. dinsdag 19 november aanstaande indienen bij de scriba van de kerkenraad broeder J.C. Pleizier, Beekhof 28, 3871 MX Hoevelaken. U wordt verzocht per vacature te vermelden welke na(a)m(en) u aanbeveelt.  Gemeente, we bevelen de verkiezing van ambtsdragers in uw voorbede aan.

 

Beroep ds. G.M. van Meijeren

Ds. G.M. van Meijeren heeft vrijdag 8 november een beroep naar de Hervormde Gemeente van Amstelveen ontvangen. Een onrustige tijd, waarin gezocht wordt naar de weg van de Heere. We wensen hem en zijn vrouw licht en wijsheid van de Heere toe in deze weken van overwegen en beslissen. We bevelen hen beiden in uw voorbede aan.

Uw kerkenraad

 

VAN DE DIACONIE

 

Collecte: VBOK – Bescherming van het ongeboren leven

Tsja dan mag je de collecteaankondiging schrijven in de kerkbode, voor de VBOK. Terwijl het maar enkele dagen geleden is dat je in de naaste familiekring hebt mogen aanschouwen dat de Heere God, na een zwangerschap van 28 weken, op wonderlijke wijze het leven van moeder en een prachtig klein meisje heeft willen sparen en bewaren.

Dan zie je zo’n klein broos en teer kindje liggen in de couveuse waarvoor de artsen alles hebben gedaan om het zo lang als mogelijk is in de moederschoot te laten zitten, omdat het daar veilig is.

Dan wordt je stil en verdrietig van het besef dat er ook “artsen” zijn die het ongeboren leven uit de moederschoot halen omdat het niet gewenst is. Ruim 30.000 keer per jaar, alleen al in Nederland. Dat zijn elke werkdag 116 ongeboren menselijke leventjes, waarvan het leven gegeven door God door mensenhanden al in de moederschoot beëindigd wordt!!

Achter elke abortus zit een verhaal, het ene heftiger dan het andere. Maar ondanks dat is de uitkomst van elke abortus hetzelfde: een onschuldig leven wordt beëindigd.

De VBOK zet zich in om onbedoeld zwangere vrouwen te wijzen op alternatieven voor abortus. Daartoe steunt zij de hulporganisatie Siriz financieel. Siriz verleent professionele hulp door middel van keuzegesprekken, begeleiding en opvang van moeders.

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren menselijk leven vergroten en de werkzaamheden van de Stichting Siriz ondersteunen. Van harte deze collecte in uw milddadigheid aanbevolen!!

‘Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.’ (Psalmen 139:13-16)

Uw en jouw diaconie

 

20 november Collecte: In de rechte straat – Evangelisatie R.K.-medemens

In de winteravonddiensten zal er worden gecollecteerd voor de stichting ‘In de Rechte Straat’. IRS wil rooms-katholieke medemensen bekend maken met het Evangelie zoals dat in de Kerkhervorming of de Reformatie van de 16e eeuw werd herontdekt door Luther, Calvijn en vele anderen. Daarbij richt IRS zich in het bijzonder op geestelijken die moeite hebben met de traditie en leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Wanneer zij vanwege gewetensnood uit de kerk willen treden, komen zij veelal in een vacuüm terecht, zowel geestelijk als maatschappelijk. IRS wil deze mensen ondersteunen, opdat zij een waardige plaats in de samenleving verwerven, en hen helpen de weg te vinden naar Jezus Christus. Want Hij is de enige en volkomen Zaligmaker voor hen die zich in geloof aan Hem toevertrouwen. In een breder verband richt IRS zich tot alle leden van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze collecte willen we van harte onder uw aandacht brengen.  "Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God" Augustinus (354-430).

Uw en jouw diaconie

 

 

Van het CvK

 

CvK Jaarrekening 2018 / Begroting 2020.

Op de gemeenteavond van 30 oktober j.l.  heeft het CvK de jaarrekening over  2018 gepresenteerd.  Inmiddels is ook de begroting voor 2020 in concept opgemaakt.  Deze ziet er samengevat als volgt uit:

       Baten/Inkomsten                                                                                          310.750

       Lasten/Uitgaven                                                                                            278.450

       Saldo                                                                                                                  32.300

       Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves           7.500

       Exploitatieresultaat                                                                                         24.800

Alle bedragen in euro.

Beide stukken (jaarrekening 2018 en begroting 2020) kunnen op afspraak worden ingezien bij ouderling kerkrentmeester Jan Jakobs.

 

 

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.