Weeknieuws

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

 

 

BIJ DE DIENSTEN

 

Zingen voor de diensten

´s Morgens: Avondzang : 1 en 4

‘s Avonds: Avondzang : 6 en 7

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

  1. Chris.nl - Kinderen en jongeren een luisterend oor bieden
  2. Kerk
  3. HGJB

Denkt u ook aan een gift voor de zendingsbussen?

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Uw bijdrage aan diaconale collectes kunt u overmaken naar NL45 RABO 0302 2060 43 ten name van Diaconie Herv. Gem. Hoevelaken. Uw bijdrage aan de collectes van de kerkrentmeesters kunt u overmaken naar NL63 INGB 0000 8055 38 ten name van CvK Herv. Gem. Hoevelaken.

Hartelijk dank voor uw gave!

 

 

Oppasdienst

 

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 12 juli

09.30 uur: G. van Capellen, Helena van Ravenhorst en Dianne Vreekamp

Zondag 19 juli

09.30 uur: M. Ham, H. ten Ham en Rachel ten Ham 

Zondag 26 juli

09.30 uur: G. op ’t Hof, Elise Reemst en Nienke van Ravenhorst

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

 

DEZE WEEK

 

Kerkradio

Op woensdag 15 juli wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-diaken Van Ee. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 3 uit ‘Terugkeer en wederopbouw’. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

VAN DE DIACONIE

 

Collecte ‘Chris’ - Kinderen en jongeren een luisterend oor bieden

De 1E collecte is deze zondag bestemd voor Stichting Chris. Dit is een stichting die kinderen met moeilijkheden helpt. Chris geeft kinderen en jongeren een luisterend oor via haar chat en e-coaching. Zo kunnen de kinderen en jongeren – als ze dat willen anoniem – hun hart luchten en krijgen ze kosteloos steun. Chris geeft door heel Nederland ook de weerbaarheidstraining LEV! Daar leren jongeren om te gaan met groepsdruk en om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld in het gebruik van tabak en alcohol. Maar ook bijvoorbeeld de aanpak van pestgedrag, in de groep en online, komt ter sprake. Chris is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals.

De medewerkers en vrijwilligers van Chris werken vanuit hun geloof. De hulp die Chris biedt is gebaseerd op Bijbelse principes. Deze collecte willen we in uw milddadigheid aanbevelen. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.(Lukas 6:36).

Omdat we momenteel maar gedeeltelijk een fysieke collecte kunnen houden, willen we u vragen om uw gift over te maken op bankrekening NL45 RABO 0302 2060 43 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoevelaken.

Uw en jouw diaconie

 

Hoe om te gaan met de ontvangen (diaconale) giften

Nu de overheid de beperkingen tot het houden van ‘fysieke kerkdiensten’ deels heeft opgeheven, hebben we als diaconie gemeend om ‘de balans’ op te maken.

Terugkijkend op de periode van ‘online-kerkdiensten’ (vanaf 15 maart 2020 tot 1 juli 2020) zijn wij bijzonder dankbaar voor alle giften die wij in die periode mochten ontvangen. Totaal mochten we ca. € 12.000 ontvangen, wat neerkomt op een gemiddelde van ongeveer € 600 per collectedoel.

Omdat er veel verschil zit in de wijze van overmaken, en in de omschrijving van de giften, hebben we als diaconie overlegd hoe hiermee om te gaan. Wij hebben besloten, en denken daarbij naar eer en geweten te handelen, om alle inzamelingen in de afgelopen periode gelijk te verdelen over de collectedoelen. Daarbij hebben wij ook besloten om alle giften boven de € 20 én specifiek in de omschrijving vermeld toe te kennen aan het betreffende collectedoel.

Omdat wij, ondanks het mooie ingezamelde bedrag, zien dat gemiddeld minder per collectedoel is ingezameld, hebben wij ook besloten om alle collectedoelen verder aan te vullen tot het gemiddelde bedrag van het afgelopen jaar (€ 700 voor een ‘normale’ collecte). De extra collecte op de geplande avondmaalszondag en de GZB-pinkstercollecte zullen overeenkomstig het beeld van voorgaande jaren worden aangevuld tot € 1.400). Wij zijn dankbaar dat wij deze financiële mogelijkheden hebben om dit kunnen doen en zien dit als zegen van God.

Naar de zendingscommissie zal overeenkomstig de gemiddelde opbrengst van de zendingsbussen € 600 per kwartaal overgemaakt worden.

Voor de komende periode is het onzeker hoe de opbrengsten uit de collecten zullen zijn. Daarom is er besloten om dit per kwartaal te beoordelen en te kijken of er verdere aanvullingen vanuit de diaconie gelden nodig zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

De diaconie

 

VAN HET CvK

 

Solidariteitskas

Zoals ieder jaar, wordt er ook in 2020 weer een beroep op ons gedaan om bij te dragen aan de landelijke solidariteitskas van de PKN.  Ieder lidmaat of meerderjarig dooplid heeft  daarvoor inmiddels een enveloppe ontvangen of zal deze binnenkort ontvangen met daarin het verzoek om € 10 bij te dragen.  Met deze bijdrage steunt u niet alleen moeilijk te financieren kerkenwerk elders, maar ook het werk van onze eigen Hervormde gemeente.  Wij  mogen namelijk € 5 van uw bijdrage achter houden.  Echter, als u niet bij draagt, dan komt dat als extra last voor onze gemeente, omdat we per lidmaat € 5 moeten afdragen, ongeacht of u wel of niet betaalt.  Vandaar dus bij deze een hartelijke oproep om ook in deze onze verantwoordelijkheid te nemen.

 

Bij de derde collecte

Zondag 12 juli is de derde collecte bestemd voor de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond, de HGJB zogezegd.  De HGJB wil helpen jongeren van de gemeente bij Christus te brengen, ook in contact met christelijke jongeren van andere gemeenten. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd, maar bijv. ook vakanties. De site hgjb.nl vertelt u er alles over.  Het is u waarschijnlijk wel bekend en mogelijk heeft u er zelf aan deelgenomen.  Van harte aanbevolen.

Uw CvK

 

UIT DE PEN VAN…

 

Van de HGJB

Zomergezinsboekje

Door het coronavirus stond alles de afgelopen periode op z’n kop! Ook in de zomer zal nog steeds niet alles normaal zijn. Maar er komt wel een vakantieperiode aan! Voor deze periode hebben de GZB, HGJB en IZB een speciaal zomergezinsboekje ontwikkeld. Een boekje - voor kinderen in de basisschoolleeftijd - vol met gezinsmomenten, vieringen, puzzels en leuke opdrachten om samen als gezin te doen. Het boekje en extra materialen daarbij is te downloaden op zomergezinsboekje.nl.

 

Actiedag voor het Diaconaal project van de HGJB

Door de maatregelen rond het coronavirus zijn veel acties voor het Diaconaal project 'Geef hoop!' niet doorgegaan. Dat is jammer voor de organisatoren, maar ook voor christenen in Mozambique. Binnenkort zijn er misschien weer mogelijkheden. Organiseer bijvoorbeeld in het startweekend een actiedag voor het Diaconaal project van de HGJB. De gemeente komt (misschien wel sinds lange tijd) weer bij elkaar en er hoeft geen extra zaterdag voor ingepland te worden. Zo is er naast ontmoeting en saamhorigheid ook tijd en ruimte om geld op te halen voor Chiyembekezo in Mozambique. Bij het HGJB-jaarthema 'Goed om te horen!' zit een katern voor het startweekend. Hierin staan tips om deze actiedag vorm te geven. Vraag het jaarthema aan op HGJB.nl/Jaarthema.

 

Uw gebed is belangrijk

De HGJB zet zich in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

· Danken voor alle inzet van vrijwilligers in afgelopen seizoen. Bid dat de zomervakantie een tijd van rust mag zijn, ook voor alle vrijwilligers - tijd om weer op te laden.

· Gebed voor start van het nieuwe seizoen - alle voorbereidingen die worden gedaan, juist ook in onzekere tijden met corona.

· Gebed voor de Vakantie Bijbel Weken die deze zomer (in andere vorm) gaan draaien. Bid voor de voorbereidingen en dat veel kinderen geraakt mogen worden door het geloof.

 

Volg een cursus bij de HGJB

Voor leidinggevenden in het jeugdwerk, ambtsdragers en catecheten biedt de HGJB verschillende cursussen en toerustingsavonden aan. Voor het komende seizoen is het aanbod vernieuwd. Bekijk de mogelijkheden op HGJB.nl/training-en-toerusting

 

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.