Weeknieuws

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

 

Zingen voor de diensten

Zondag 9 mei

´s Morgens: Psalm 117

‘s Avonds: Psalm 118 : 6

Donderdag 13 mei

’s Morgens: Psalm 68 : 9

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

Zondag 9 mei

 1. Hulp Oost Europa
 2. Kerk
 3. Diaconaal Project: GZB1027 Onderwijs kleuters in Rwanda

Donderdag 13 mei

 1. Diaconie
 2. Kerk
 3. Onderhoud gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 9 mei

09.30 uur: S. de Ruiter, Marina Muijs en Jonathan Post

Donderdag 13 mei

09.30 uur: M. Blok, Helena van Ravenhorst en Dianne Vreekamp

Zondag 16 mei

09.30 uur: M. Blok, Helena van Ravenhorst en Dianne Vreekamp

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

 

DEZE WEEK

 

Kerkradio

Op woensdag 12 mei wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-diaken Van Ee. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 9 uit ‘Water en Licht'. Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

Zondagsschool Boaz

Aanstaande zondag 9 mei slaan we als zondagsschool een keer over. In verband met de meivakantie zal er geen zondagsschool zijn.

Groeten, de leiding

 

VAN DE KERKENRAAD

 

Vanuit de Anderhalve Meter Kerk Commissie

 1. We zijn blij met de mogelijkheden die we hebben om erediensten te houden; in deze week zelfs Avondmaalsdiensten. We zijn ook dankbaar dat velen blijvend gehoor geven aan de uitnodiging om in de dienst aanwezig te zijn als de ‘lettergroep’ aan de beurt is. Doorgaans zijn er tussen de 25 en 30 gemeenteleden aanwezig er dat is in lijn met de bedoeling. Een enkele keer is het aantal aanwezigen wat lager geweest. Natuurlijk kunnen er redenen zijn om verstek te laten gaan. Tegelijkertijd willen we u uitnodigen om echt gebruik te maken van de gelegenheid om de diensten bij te wonen als het kan. Voor uzelf en uw gezin, maar ook omdat u anders een plaats leeglaat, terwijl anderen heel graag aanwezig zouden willen zijn.
 2. De situatie rond Corona blijft onverminderd zorgelijk. Het aantal besmettingen in Nijkerk is nog steeds zeer ernstig, zo ook landelijk. We volgen nauwkeurig de richtlijnen van de overheid, het CIO en PKN. Dat geeft een continu beeld, met slechts beperkte aanpassingen, waaronder: 100 mensen bij een begrafenis, 10% bezetting in de dienst. Het advies blijft om terughoudend en zorgvuldig te werk te gaan. In conclusie blijft het ‘koorddansen’ tussen het verlangen om weer meer samen als gemeente met elkaar op te trekken en de zorgvuldigheid om verantwoord te werk te gaan. Waar we mogelijkheden zien geldt onverkort dat de leiding van activiteiten toeziet op naleving van alle zorgvuldigheidsmaatregelen; ook blijft er het voorbehoud van wijzigingen in de situatie.
 3. Over de komende kerkdiensten melden we het volgende. Tijdens de dienst op 1e Pinksterdag wordt belijdenis van het geloof afgelegd; een bijzonder moment in een bijzondere tijd. Tijdens deze dienst zal er gezongen worden door catechisanten en toegezongen worden door de gemeente. Salvation hoopt deze keer op 2e Pinksterdag een muzikale bijdrage te leveren aan de dienst, in plaats van de 1e pinksterdag. Vanaf Hemelvaartsdag willen we het zingen door de gemeente weer in beperkte mate mogelijk maken. Als gemeente beginnen we om de slotpsalm ingetogen mee te zingen.
 4. Vanaf de avonddienst op 30 mei willen we dubbele groepen inplannen (zo’n 60 mensen binnen de 10% bezettingsregeling). Daarbij werken we door met de huidige letterindeling, waarbij we steeds twee ‘lettergroepen’ in wisselende combinaties inplannen. Daardoor ontmoeten gemeenteleden steeds anderen in de diensten, waardoor we hopen dat de onderlinge verbondenheid wordt gediend. We zullen de planning tijdig melden in de nieuwsbrief, kerkbode en de website (en niet langer vermelden bij de kanselmededelingen).
 5. De komende tijd zijn er weer enkele gemeenteactiviteiten. Op 4 juni is er de nacht van het gebed in Rehoboth. Omdat het kinderkoor een kleine groep is en het buiten oefenen lastig is met piano, is er voor hen weer ruimte om in Rehoboth te repeteren. De jongeren die tijdens de dienst in Rehoboth bijeen komen kunnen na afloop op het kerkplein met elkaar nog wat napraten. We gaan door met de open-kerk-momenten op donderdagmorgen die door enkele mensen worden bezocht. We zien ruimte om vanaf Hemelvaartsdag weer enkele buitenactiviteiten gedoseerd mogelijk te maken, uiteraard met inachtneming van de nodige zorgvuldigheidsregels. In principe volgen we ‘terrasbeleid van overheid’. Meerdere geledingen binnen de gemeente zijn bezig met voorbereidingen en zullen hiervan de komende tijd zelf melding maken.
 6. Hieronder volgt nog  de groepsindeling voor de komende diensten met de kanttekening dat deze indeling kan wijzigen naar aanleiding van veranderende regelgeving. Mocht dit het geval zijn dan zullen we u tijdig informeren.

donderdag 13 mei 2021

09:30

-

Doornik t/m Har

zondag 16 mei 2021

09:30

-

Hav t/m J

zondag 16 mei 2021

18:30

-

K t/m La

zondag 23 mei 2021

09:30

-

Belijdenis (gasten)

zondag 23 mei 2021

18:30

-

Le t/m Mo

maandag 24 mei 2021

09:30

-

Mu t/m So

zondag 30 mei 2021

09:30

-

Dopen (gasten)

 

Voor de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend, geldt onderstaand afwijkend rooster. Maandag 17 mei zal er een extra dienst gehouden worden t.b.v. degene die niet in de gelegenheid zijn om de dienst volgens onderstaande indeling bij te wonen. Als u de dienst op maandag 17 mei wilt bijwonen verzoeken we u om dat uiterlijk 11 mei door te geven aan de scriba, ouderling E. Bos. 

vrijdag 7 mei 2021

19:30

-

Gr t/m Je

zaterdag 8 mei 2021

19:30

-

Jo t/m L

zondag 9 mei 2021

09:30

-

M t/m P

zondag 9 mei 2021

14:30

-

R t/m Vee

zondag 9 mei 2021

18:30

-

Vel t/m Z

maandag 17 mei 2021

19:30

 

Heilig Avondmaal (extra)

 

Waar in de komende tijd enkele activiteiten kunnen plaatsvinden wensen we u en jullie goede ontmoetingen toe. Wat betreft de kerkdiensten wensen we alle gemeenteleden gezegende diensten toe, fysiek in de kerk of elders verbonden via de digitale middelen.

Anderhalve Meter Kerk Commissie

 

VAN DE DIACONIE

 

Hulp Oost Europa

Zondag 9 mei, 1E (diaconale) collecte:

Tijdens de diensten waarin de bediening van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden is de eerste collecte bestemd voor de stichting Hulp Oost Europa.

Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Polen… namen op de kaart van Europa die tot de verbeelding spreken. Namen van landen die decennia lang onder de dictatuur van het communisme hebben gezucht. Landen waar kerk en samenleving in de greep waren van een atheïstisch regime. Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) is sinds 1976 actief in deze landen waar christenen leefden onder de verdrukking. Ze kregen geestelijke en materiële hulp. Nu met hulp in velerlei vormen, omdat Oost-Europa die meer dan ooit nodig heeft. Omdat het mag… en moet!

 

Diaconaal project, Onderwijs voor kwetsbare kleuters in Rwanda (GZB-1027)

Zondag 9 mei, 3E (extra) collecte:

De 3e collecte zal tijdens de viering van het Heilig Avondmaal in zijn geheel ten goede komen aan het onderwijs voor kwetsbare kleuters in Rwanda, een project van het diaconale programma 1027 van de GZB.

Onderwijs helpt mensen zich te ontplooien en te leven zoals God het bedoelt

Daarom steunen we het onderwijs aan kansarme kleuters in Rwanda. Vaak is dit onderwijs praktisch van aard en gericht op het leren van een vak. Maar wijsheid is meer dan kennis. De GZB werkt daarom samen met partners die vanuit een christelijke overtuiging lesgeven. Christelijk Onderwijs is nodig om wijs te worden en in het goede spoor te gaan (Spreuken 4: 11).

Normaal gesproken staan er op de avondmaalstafel ook 2 offerblokken, ditmaal zal dat niet het geval zijn i.v.m. de corona maatregelen. We verzoeken u om uw gift die u normaal gesproken in de offerblokken op de avondmaalstafel doet, ditmaal in de 3e (extra) collecte te doen.

 

Collecte: Diaconie Algemeen

Donderdag 13 mei:

Op Hemelvaartsdag is de diaconale collecte bestemd voor de algemene middelen van de diaconie.

De opbrengst van deze collecte stelt ons in staat om (financiële) hulp te verlenen in eigen gemeente. Tevens wordt deze opbrengst gebruikt om de algemene kosten te dekken. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor een jaarrekening, afdracht aan de PKN, en andere, vaak administratieve, kosten. Mogen wij ook hiervoor op uw steun rekenen?

 

Bij de collecten

Bovengenoemde collecten worden allen van harte in uw en jullie milddadigheid aanbevolen met woorden uit spreuken 11 vers 25: ‘Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen’.

Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal mogen we naast het geven van onze gaven gedenken aan hetgeen we in Christus mogen ontvangen. ‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. (Fil. 4:19)

Omdat we momenteel slechts gedeeltelijk een fysieke collecte kunnen houden willen we u en jullie vragen om uw gaven over te maken op bankrekening NL45 RABO 0302 2060 43 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoevelaken.

Uw en jouw diaconie

 

 

UIT DE PEN VAN…

 

Nieuwsbrief

Beste gemeenteleden. Vorige week is de nieuwsbrief van Gerben en Gerda weer uitgekomen. Zij beschrijven daarin de achtergrond van de onrusten in Oost-Congo. Met regelmaat zijn er onlusten, niet ver van de woonplaats van Gerben en Gerda. Ze houden ons regelmatig op de hoogte hoe de situatie is en geven ook herhaaldelijk aan dat ze – gelukkig - weinig merken van de onrust. U begrijpt dat gebed in deze omstandigheden erg belangrijk is. Bidt u voor hen, voor de Congolese bevolking en voor de verspreiding van Gods Woord in DR Congo! Laat ook gerust een berichtje achter op Facebook aan Gerben en Gerda of via de e-mail:  gerda.budding@wycliffe.nl en 

gerben.budding@wycliffe.nl

Hartelijke groeten

TFC Woord voor het Hart.

 

Van de zendingscommissie

Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren – GZB event 15 mei a.s.

Met de Pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ nodigt de GZB u uit om met de wereldkerk op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te laten aanwakkeren en zelf ook door te geven. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, voor jong en oud. Doet u ook mee?

D.V. zaterdagmiddag 15 mei start de challenge ‘Youth on Fire’. Kinderen en jongeren worden uitgedaagd om in 2 uur tijd zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren om ‘het vuur brandend’ te houden! De challenge is sportief, creatief, getuigend en nog veel meer... ’s Avonds worden tijdens een miniconcert met Marcel en Lydia Zimmer (19:15-19:45) de winnaars bekend gemaakt.

De challenge is voor vier verschillende leeftijdsgroepen: Kids on Fire 6-9 jaar, Kids on Fire 10-12 jaar, Teens on Fire 12-15 jaar en Youth on Fire 16+. Vorm samen met kinderen of jongeren uit de gemeente, met broers/zussen en andere familieleden of met vrienden een team en meld je aan via www.gzb.nl/youthonfire!

Deze challenge kun je ook later (in de week voor Pinksteren) uitvoeren. Een mooie kans om juist kinderen en jongeren in de gemeente aan te vuren en bij zending te betrekken!

Zaterdagavond 15 mei wordt het vuur vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event. Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië-Herzegovina en laat u inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. Ook kunt u genieten van prachtige muziek van Elise Mannah en Lukas Kramer.

Het online GZB-event 'Houd het vuur brandend' wordt, net als de vroegere GZB-dagen, in de buitenlucht opgenomen en uitgezonden. Een beetje nostalgie, maar dan in een eigentijds jasje! Het event start om 8 uur ’s avonds en duurt tot ongeveer half 10 (welkom vanaf kwart voor 8).

We hopen dat ook ú erbij bent! Aanmelden kan via www.gzb.nl/event.

Graag maken we ook van de gelegenheid gebruik om de website van Adré en Marja Lichtendonk onder de aandacht te brengen: www.gzb.nl/adreenmarjainbosnie. Zoals u weet worden zij d.m.v. het deelgenotenprogramma van de GZB door onze gemeente ondersteund.

Al het bovenstaande bevelen wij van harte in uw voorbeden aan.

De zendingscommissie

 

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.