Weeknieuws

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

 

Zingen voor de diensten

´s Morgens: Psalm 146 : 3

‘s Avonds: Psalm 146 : 8

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:
     1.
Eleos - Christelijke geestelijke gezondheidszorg

     2. Kerk

     3. Jongerenwerk eigen gemeente

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

Oppasdienst

De kinderoppas is als volgt geregeld:

Zondag 26 september

09.00 uur: P. Hol, Sanne van Hoorn en Mirthe Pleizier

10:45 uur: M. de Lange, Lianne Bos en Jonathan Post

Zondag 3 oktober

09.00 uur: volgt…

10:45 uur: volgt..

Hartelijk dank voor de bereidwilligheid en inzet!

 

DEZE WEEK

 

Weekagenda

26 sept Zondagsschool Boaz

26 sept Opening Winterwerk

27 sept Kinderkoor De Lofstem

27 sept Catechisaties

27 sept Belijdeniscatechisatie

27 sept Jeugdclub Kleine Kracht

28 sept Jongvolwassenkring

28 sept Jeugdclub WOW

28 sept Seniorenmiddag

28 sept Vrouwenver. Esther

29 sept Kerkradio-uitzending

29 sept Vrouwenver. Lea

29 sept Onderzoekt de Schriften

30 sept JV Ora et Labora

30 sept Zangver. De Lofstem

1 okt Openstelling kerk (10-12 uur)

1 okt Verkoop collectebonnen

1 okt JV 2Gether

 

Zondagsschool Boaz

Aanstaande zondag zijn de kinderen weer van harte welkom in Rehoboth, tijdens de dienst van 10.45 uur. Tot dan! Ook als je nog nooit geweest bent, mag je gerust een keer komen kijken. De zondagsschool is voor kinderen in de leeftijd van groep 1 tot en met groep 6 van de basisschool.

De leiding

 

Opening winterwerk jongeren

Beste jeugdigen (12 t/m 22 jaar). Helaas is ook dit jaar de opening van het winterwerk in afgeslankte vorm, vanwege de corona-regels. We verwachten jullie allemaal op zondag 26 september om 10.45 uur in Rehoboth, om naar de dienst te luisteren vanuit de grote zaal. Daarna is er koffie met gebak. We hopen op een gezellige ontmoeting en goede start van het seizoen.

De jeugdraad

Vrouwenbijbelkring Esther

Beste dames. Op 28 september hopen wij weer te beginnen met de bijbel studieavond. Het thema van dit seizoen is ‘Het Koninkrijk van God’, verzorgd door ds. J.W. Verboom. We behandelen Bijbelstudie 1 uit de ‘Vrouw tot Vrouw’ van de Hervormde Vrouwenbond. Ook andere dames van de gemeente hartelijk welkom! De avond begint om 20.00. Om  19.45 inloop met kopje koffie of thee. Dank aan de Here dat het weer mogelijk is en hopen op een gezegend seizoen,

Hartelijke groet,

Bestuur van Vrouwenbijbelkring Esther

 

Vrouwenvereniging Lea

Op woensdagmiddag 29 september hopen we van 15.00 – 17.00 uur onze eerste verenigingsmiddag met elkaar te hebben. We bespreken dan de eerste gelijkenis over het Koninkrijk van God: de gelijkenis van de zaaier. We lezen hierover in Matth. 13 : 3 – 9 en 18 – 23. Op het uitgedeelde papier vindt u de vier vragen voor deze middag. Wilt u de gelijkenis thuis vast lezen en wat nadenken over de vragen?

Donderdagmorgen 30 september is de bondsdag van de Vrouwenvereniging. Ook dit jaar alleen online. Als u wilt, kunt u deze in Rehoboth mee beleven.

Hartelijke groet,

het bestuur

 

Onderzoekt de Schriften

Op 29 september hopen we voor de eerste keer weer bij elkaar te komen. Deze avond willen we nadenken over Psalm 103, de vragen staan in de hervormde Vaan van maart 2019. We hopen u en jou te kunnen begroeten, ok al ben je nog nooit geweest. Schroom niet en maak eens een avond mee. We beginnen om 19.30 uur.

Het bestuur

 

VAN DE KERKENRAAD

 

Ambtsdragerverkiezing (herhaald bericht)

Aan het einde van dit jaar zijn weer enkele ambtsdragers aftredend. Daarom zal dit najaar een verkiezing gehouden worden.

Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende broeders: ouderlingen A. Blok en E. Bos; diakenen R.E. van Doornik en H. van de Weg en ouderling-kerkrentmeester H. ten Ham. Vanuit het college van kerkrentmeesters zijn verder nog aftredend en herkiesbaar de kerkrentmeesters-lidmaat W. den Besten, G.J. de Lange en R. Spee. Met dank aan de Heere mogen we u meedelen, dat alle genoemde broeders zich weer herkiesbaar hebben gesteld voor een volgende termijn. Indien geen namen tegen hen worden ingediend, worden zij herkozen geacht.

Enkele broeders treden af en zijn niet meer herkiesbaar omdat hun maximale ambtstermijn is verstreken of omdat zij zich om persoonlijke redenen niet meer verkiesbaar stellen. Het betreft de volgende broeders: de ouderlingen L. van Hoorn, J. Lommers, J.W. Post, J.J. Voets en D. de Wit en diaken G.R. van Duinkerken. Tevens is er nog een vacature voor ouderling die is ontstaan doordat P. Weijman per januari 2021 afscheid van de kerkenraad heeft genomen.

Als u belijdend lid bent van onze gemeente, stellen we hierbij in de gelegenheid namen in te dienen van broeders, die eveneens belijdend lid zijn van onze gemeente en die naar uw mening in aanmerking komen voor het ambt van ouderling of diaken. U kunt uw aanbeveling, schriftelijk en ondertekend, tot en met D.V. zaterdag 25 september aanstaande indienen bij de scriba van de kerkenraad, de heer E. Bos, Groot Middendorp 21, 3871 PS Hoevelaken. U wordt verzocht per vacature te vermelden welke na(a)m(en) u aanbeveelt. U kunt uw ondertekende aanbeveling ook per mail indienen: scriba@hervormdhoevelaken.nl.

Graag vragen wij uw betrokkenheid en meeleven bij de verkiezing van ambtsdragers. Laten we dit biddend doen. Een ambtsdragerverkiezing is niet alleen een praktische aangelegenheid, omdat nu éénmaal vacatures in de gemeente vervuld moeten worden. Het is ook een voluit geestelijke zaak! In de ambten maakt God immers Zijn zorg voor de kerk zichtbaar. Laat het daarom ons gezamenlijk gebed zijn dat de komende verkiezingen mogen dienen tot eer van de Heere en tot opbouw van de gemeente.

Uw kerkenraad

 

Berichten van de AMK-commissie

Opnieuw heeft onze regering belangrijke versoepelingen aangekondigd ten aanzien van de coronamaatregelen. Vooral het loslaten van de verplichting om anderhalve meter afstand te houden is een grote stap. We zijn enerzijds dankbaar voor deze positieve ontwikkelingen. Anderzijds is de toepassing van de nieuwe regelgeving voor de eredienst in de kerk niet eenvoudig. De vraag is namelijk: hoe vinden we de juiste balans tussen wat toegestaan is en wat verantwoord is? Corona is nog steeds een ernstige, besmettelijke ziekte, waardoor we te allen tijde zorg voor elkaar moeten dragen.

De AMK-commissie heeft uitgesproken dat ongelimiteerde toegang tot de kerk op basis van de coronapas een onbegaanbare weg is. We zoeken aansluiting op het advies om bij vrije toegang gebruik te maken van vijfenzeventig procent van de aanwezige capaciteit. De verplichting tot het houden van anderhalve meter afstand is vervallen. Maar er blijft wel een dringend advies daartoe gelden. Daarom heeft de AMK-cie er voor gekozen om de gemeente te verdelen in twee groepen die volgens een wisselend rooster zullen worden uitgenodigd. Groep 1 bestaat uit degenen wiens achternamen beginnen met A tot en met J en groep 2 uit K tot en met Z. Deze groepen worden volgens onderstaand rooster in de komende weken uitgenodigd. Op deze wijze kan iedereen drie keer per twee weken naar de kerk kan gaan. Wij roepen u op om daar gebruik van te maken, en het ritme van de kerkgang voor jong en oud weer op te bouwen.

In de praktijk betekent dat, dat er meer mensen in de kerk zullen zitten. Daarom worden alle banken vrijgegeven. We doen een dringend appél op u om zorgvuldig uw plaats te zoeken en in te nemen: met gepaste afstand tot elkaar, en zo dat ook een ander ruim plek kan vinden. De welkomstcommissie zal daarvoor aanwijzingen geven. We verzoeken u om daar gehoor aan te geven. We beseffen dat het gevoel van ‘de eigen plaats’ dierbaar kan zijn, maar dit verruimde uitnodigingsbeleid leidt vooral tot een appél op uw verantwoordelijkheidsbesef.

Rondom de morgendiensten van 26 september zijn er een aantal activiteiten georganiseerd vanwege de opening van het winterwerk. Daarom zal deze gang van zaken ingaan vanaf zondag 3 oktober. Het onderstaande rooster loopt tot eind oktober, omdat er toch nog zorgen zijn over een eventuele besmettingsgolf in het najaar. Als de omstandigheden veranderen en er nieuwe zorgen ontstaan, zullen de groepen aangepast worden.

 

Voor de erediensten in Achterveld geldt dat die weer gehouden kunnen worden in de bekende zaal vooraan in ‘De Moespot’. Bijkomend voordeel is dat er dan ook weer gebruik kan worden gemaakt van het orgel.

Ten aanzien van het gemeentewerk in Rehoboth geldt dat vrijwel alle kerkelijke activiteiten daar plaats kunnen vinden zoals dat voorheen gebruikelijk was, inclusief het nuttigen van koffie en thee, enzovoorts. Alleen voor bijeenkomsten van grote groepen (namelijk meer dan vijftig personen) zal men uitwijken naar het kerkgebouw. Extra vergaderingen, onderling overleg en andere activiteiten die buiten het reguliere rooster om plaatsvinden, moeten vooraf worden afgestemd met de beheerders van ons verenigingsgebouw. Voor bijzondere festiviteiten, zoals het houden van een verjaardagsfeestje etc., is er overleg nodig met de beheerder en met de AMK-cie. 

 

Als commissie zijn we dankbaar dat deze verruimingen mogelijk zijn. Een vrijwel normaal kerkelijk leven komt in zicht, vooral door de mogelijkheid van een geregelde kerkgang. Tegelijk moeten we beseffen dat we er nog niet zijn. Daarom doen we opnieuw een oproep om bij klachten thuis te blijven en u te laten testen. Ook houden we ons aan de bestaande hygiënevoorschriften. Laten we bij dit alles beseffen dat ook als het corona-virus is ‘overwonnen’ de grootste smet van ons leven nog niet is opgelost. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. De dienst van de verzoening heeft onder ons nog voortgang. Laten we daar dankbaar en verwachtingsvol onder verkeren, hetzij fysiek in de kerk, hetzij via de digitale middelen thuis. Ten slotte roepen we u op om deze berichtgeving te delen met degenen die niet of nauwelijks toegang hebben tot deze informatie. We wensen u Gods zegen toe.

 

zondag 26 september 09:00          -          Groep 1:  A t/m F     Opening winterwerk

zondag 26 september 10:45          -          Groep 2:  G t/m M   Opening winterwerk

zondag 26 september 18:30          -          Groep 3:  N t/m Z    

zondag 3 oktober 09:00                  -          Groep 1: A t/m J      

zondag 3 oktober 10:45     -          Groep 2: K t/m Z      

zondag 3 oktober 18:30     -          Groep 1: A t/m J      

zondag 10 oktober 09:00   -          Groep 2: K t/m Z      

zondag 10 oktober  10:45  -          Groep 1: A t/m J      

zondag 10 oktober 18:30   -          Groep 2: K t/m Z      

zondag 17 oktober 09:00   -          Groep 1: A t/m J      

zondag 17 oktober 10:45   -          Groep 2: K t/m Z      

zondag 17 oktober 18:30   -          Groep 1: A t/m J      

zondag 24 oktober 09:00   -          Groep 2: K t/m Z      

zondag 24 oktober 10:45   -          Groep 1: A t/m J      

zondag 24 oktober 18:30   -          Groep 2: K t/m Z      

zondag 31 oktober 09:00   -          Groep 1: A t/m J      

zondag 31 oktober 10:45   -          Groep 2: K t/m Z      

zondag 31 oktober 18:30   -          Groep 1: A t/m J                  

De AMK-commissie. 

 

VAN DE DIACONIE

 

Collecte: Eleos - Christelijke geestelijke gezondheidszorg

Deze zondag zamelen we uw gaven in voor Eleos, dat is een instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling, en geeft begeleiding aan mensen met psychiatrische of ernstig psychosociale problemen. Als doel heeft de stichting het voorkomen, verminderen, opheffen of dragelijk maken van psychisch lijden. De grondslag is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften.

Juist in de GGZ is het waardevol als de geboden zorg kan aansluiten bij de Christelijke geloofsovertuiging van zorgvragers.

Eleos is het bijbels Griekse woord voor barmhartigheid en ontferming. Dit vormt dan ook de basis van de zorg die de stichting biedt. Juist degenen die gebukt gaan onder een psychische ziekte hebben het zo nodig dat er in barmhartigheid naar hen wordt omgekeken. ’U hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?’ (Psalmen 56:9) Van harte deze collecte in uw en jullie milddadigheid aanbevolen.

Bij de uitgangen van de kerk staan collectezakken waar u uw gaven kunt geven. Omdat we momenteel slechts gedeeltelijk een fysieke collecte kunnen houden is het ook mogelijk om uw gaven over te maken op bankrekening NL45 RABO 0302 2060 43 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoevelaken.

Uw en jouw diaconie

 

UIT DE PEN VAN…

 

Impressie van een vrijwilliger

Toen in maart vrijwilligers gevraagd werden omdat de kerk elke week een ochtend opengesteld zou worden voor belangstellenden, heb ik me aangemeld. Het leek me wel mooi om mensen te ontmoeten en om ook zelf een rustmoment te creëren.

Dat is namelijk het doel. Om mensen gelegenheid te geven even rustig in de kerk te gaan zitten en tot bezinning te komen. Iets uit de Bijbel te lezen. Te bidden. Soms komt er een gesprek.

Ook zijn er in de afgelopen tijd toeristen aan komen waaien. Zij zagen de kerk open staan en wilden meestal iets weten over de historie van de kerk. Of zij lieten merken dat ze vroeger wel “iets met het geloof hadden”, maar nu niet meer. Dat gaf soms in kort bestek een wezenlijke ontmoeting.

Komen er veel mensen? Dat zijn er eerlijk gezegd niet zoveel. Het aantal is per morgen op twee of ook op één hand te tellen. Maar het heeft voor mijzelf ook wel iets om op die morgen “even” naar de kerk te gaan. En gewoon beschikbaar te zijn. Als u denkt: Laat ik ook eens gaan kijken, er wordt op u gerekend.

Een vrijwilliger

 

Stichting Hulp Oost-Europa

Onder dat motto hebben we de afgelopen maanden verhalen gedeeld van onze vrijwilligers en van onze contacten in Oost-Europa. Deze verhalen illustreren waarom wij, vrijwilligers en medewerkers van HOE, hart voor Oost-Europa hebben en wat de impact van ons werk is. Deze verhalen zijn te lezen op www.stichtinghoe.nl/hartvooroosteuropa. Ook de komende tijd willen we ons hard blijven maken voor Oost-Europa, want de vraag naar ondersteuning en training blijft. Kunnen we op u rekenen voor gebed en financiën om dat te doen?

Een van onze projecten heet Pentru Bunica, ‘Voor oma’. In dit project worden ouderen gesponsord. Margareta, een van de ouderen die deelneemt aan het programma, reageert: “Ik bid elke dag voor mijn sponsor en ik ben God dankbaar dat Hij in de harten van mensen werkt. Want Hij is het die voorziet in alles wat ik nodig heb.” Op maandag 27 september organiseren we een online bijeenkomst via Zoom, waarin we meer vertellen en laten zien over dit sponsorproject voor ouderen. Steunt u al een oudere, heeft u hier interesse in of kent u iemand die dit interessant vindt? Mis het dan niet en meld u aan! Stuur een mail naar info@stichtinghoe.nl of bel 0342-420554. U kunt zich ook aanmelden via deze link: Meer over Pentru Bunica? - Stichting HOE (hulpoosteuropa.nl)

 

DIVERSEN

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.