Weeknieuws

 

Digitale nieuwsbrief
 

Hieronder treft u een ingekorte versie van het weeknieuws aan. Voor de volledige versie verwijzen wij u naar onze digitale kerkbode. Aanmelden voor toezending naar uw e-mail adres is mogelijk via kerkbode@hervormdhoevelaken.nl

Zingen voor de diensten

´s Morgens: Psalm 127 : 1

‘s Avonds: Psalm 128 : 1 en 4

 

Collecten

Komende diensten worden uw gaven gevraagd voor de volgende doeleinden:

  1. Hospice Nijkerk
  2. Kerk
  3. Quotum Landelijke kerk

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang!

Al deze collecten willen wij van harte bij u aanbevelen!

 

DEZE WEEK

 

Kerkradio

Op woensdag 1 april wordt de kerktelefoonuitzending verzorgd door oud-ouderling Pleizier. Aan de beurt van behandeling is hoofdstuk 7 uit ‘Uw macht is groot’.  Aanvang 10.30 uur. We wensen u allen een goede en gezegende uitzending toe.

 

Primeur: volledig online collecte voor ZOA vanwege corona

De  ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. Als gevolg daarvan komt de hulp die ZOA kan bieden aan slachtoffers van oorlogen en rampen onder druk te staan. Om dit te voorkomen zal de collecte in de week van 23 maart volledig online plaatsvinden.

Hulp ter plekke

Betty van Kempen organiseert de collecteweek in Hoevelaken. Betty van Kempen: ‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn kwijtraakt! Ik hoop daarom dat ook mensen in Hoevelaken online een donatie zullen doen. Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan, maar geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.’

Donatie online

Vorig jaar haalden we in Hoevelaken € 1443,69 op. De opbrengst van de collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. Steun uw naasten in nood, help mee op zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333 (eenmalig €3,00).

 

VAN DE KERKENRAAD

 

Afscheid fam. Van Meijeren

Door de nieuwe maatregelen van de overheid hebben we besloten dat de afscheidsdienst van dominee Van Meijeren toch plaatsvindt op zondagmiddag 05 april om 15.00 uur. Zo hopen we dat zoveel mogelijk gemeenteleden in staat zijn om de dienst te volgen via kerkradio, kerkomroep of de beeldverbinding op YouTube.

Omdat er geen informele afscheidsavond zal zijn roepen we u op onze predikant, zijn vrouw en gezin de komende tijd te verassen met een kaart, brief of tekening met daarop warme woorden vanuit uw hart en met herinneringen aan de afgelopen 4,5 jaar dat wij aan elkaar verbonden mochten zijn. U kunt dit meeleven t/m 04 april sturen naar de pastorie aan de Smalle Streek 6 3871 BW, of per direct al naar hun nieuwe huis, Kroostweg 32, 3704 ED Zeist.

Wij hopen dat we op deze manier als gemeente in huize Van Meijeren toch een spoor van grote verbondenheid kunnen nalaten!

Namens de afscheidscommissie,

Erik Bos, Monica de Bruin, Pauline van Essen, Rachel ten Ham en Jan Jakobs.

 

VAN DE DIACONIE

 

Collecte Hospice Nijkerk

De dienst der offerande of der barmhartigheid, kortweg collecte genoemd is een wezenlijk onderdeel van onze eredienst, die al in de eerste Christengemeente voorkwam (zie 1 Korinthe 16: 1-2).

Omdat we door de huidige matregelen in verband met het corona-virus geen fysieke collecte kunnen houden willen we u vragen om uw bijdrage aan de collecte over te maken op de rekening van de diaconie: NL45 RABO 0302 2060 43.

Deze week wordt uw bijdrage gevraagd voor het Hospice Nijkerk. Zij bieden palliatieve, terminale zorg aan mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is.

In Hospice Nijkerk wordt 24 uur per dag professionele zorg geboden door een team van verpleegkundigen. Daarin worden zij bijgestaan door goed opgeleide vrijwilligers. Naast de huisarts die de medische zorg verleend, worden zo nodig ook andere disciplines ingezet, zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk of pastorale hulp. Waar gewenst wordt aanvullende zorg geboden voor ontspanning en welbevinden. Het uitgangspunt is om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de individuele gasten en hun naasten. Persoonlijke wensen worden besproken en gerespecteerd. Deze collecte van harte in uw milddadigheid aanbevolen!

Uw en jouw diaconie

 

Diaconaat in coronatijd

In deze spannende coronatijd kan het zijn dat mensen in problemen komen. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen zich eenzaam voelen, omdat bezoek ontvangen vanwege het besmettingsgevaar steeds moeilijker wordt. Anderen durven geen boodschappen meer te doen of de hond uit te laten. Als kerkenraad willen we graag omzien naar onze ouderen en de chronisch zieken in de gemeente. De wijkouderlingen zijn daarom in de afgelopen week begonnen met een vorm van belpastoraat en nemen de komende tijd contact op met deze groep gemeenteleden. De diakenen zullen zonodig praktische hulp organiseren in samenwerking met vrijwilligers.

Ook andere gemeenteleden kunnen in problemen komen. Als diakenen willen we u graag van dienst zijn. Onze contactgegevens vindt u in de gemeentegids of op de website.
Als diaconie roepen we u op om te zien naar uw naaste in de straat die mogelijk in problemen (gaat) komen. Laten we in ons gebed ook denken aan de overheid, de medici, de zorg, de zieken en hun families en de mensen die eenzaam of kwetsbaar zijn.

Uw diaconie

 

DIVERSEN

 

Woonruimte gezocht

Wij zijn voor ons gezin met 4 kinderen (oudste 14 jaar, jongste 6 jaar) op zoek naar een huurwoning in Hoevelaken, Terschuur of omgeving, vanaf juli a.s.

Heeft u een woning te huur of weet u een woning te huur, laat het ons dan a.u.b. weten: email jackdonker@gmail.com of telefoon/whatsapp: 06-22026729.

Alvast hartelijk dank! Vriendelijke groet,

Krijn & Jackelien Donker.

 

Aannemingsavond

Helaas kon vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid de aannemingsavond maandag jl. op de valreep niet doorgaan. Een grote teleurstelling voor de belijdeniscatechisanten die zich hierop hadden voorbereid en verheugd…

 

Kopij kerkbode

Graag uw kopij aanleveren op het mailadres: kerkbode@hervormdhoevelaken.nl. Geschreven en getypte kopij kunt u inleveren op Kievitlaan 3. Alle kopij graag vrijdagavond binnen en graag per week aanleveren! Heeft u vragen? (06) 48971340.