Kids4live
52-Collectezakken.png

Diaconie

Diaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus. Hij is gekomen onder de mensen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij roept ons op ook elkaar te dienen en dienstbaar in de wereld te staan.

 

Wat diaconaat is

Diaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus. Hij is gekomen onder de mensen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij roept ons op ook elkaar te dienen en dienstbaar in de wereld te staan. Diaconaat, niet als opdracht of hobby van enkelen in de gemeente van Christus, maar als wezenskenmerk van de gehele gemeenschap. De gemeente mag in haar dienstbetoon de weg wijzen naar Jezus Christus als de grote Diaken, Die naar deze aarde kwam om te dienen en Zijn leven te geven. Wie zich in navolging van Christus inzet voor de ‘minsten’, zet zich in voor Christus Zelf, Die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan’.

De diaconale zorg is dus een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente. De belangrijkste taak van de diaconie is de dienst der barmhartigheid voor de eigen gemeente (bijvoorbeeld daar waar mensen in financiële nood verkeren) en de wereld dichtbij en ver weg.

Naast de afdracht van de directe collecten voor specifieke doelen draagt de diaconie tevens bij aan o.a. het landelijk jeugd- en bejaardenwerk, gehandicaptenzorg, het werk onder verslaafden, daklozen, en voor psychiatrische en overige instellingen die zich inzetten voor de naaste in nood. Ook wordt jaarlijks(of zolang het project duurt) een Diaconaal project ondersteund. Voor dit alles is uw wekelijkse bijdrage aan de collecten onmisbaar.

 

Diakenen

Naam E-mail adres Telefoon-nummer
E. van de Biezen  e.vandebiezen@hervormdhoevelaken.nl  06 26 38 84 27
R.E. van Doornik  r.vandoornik@hervormdhoevelaken.nl  06 44 43 63 93
G. van Hoorn  g.vanhoorn@hervormdhoevelaken.nl  06 26 66 05 55
J. Wanner  j.wanner@hervormdhoevelaken.nl  06 53 81 29 99
H. van de Weg  h.vandeweg@hervormdhoevelaken.nl (034) 241 60 14
H. Gerritsen  h.gerritsen@hervormdhoevelaken.nl  06 52 68 20 39

 

Postadres

Postbus 96
3870 CB Hoevelaken
 

Bankrekening

NL45 RABO 0302 2060 43 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Hoevelaken

Details