Kids4live
73-WP_20181001_18_05_25_Pro.jpg

Kerkelijk werker

Werkverdeling predikant en kerkelijk werker

 

Prediking

Tijdens de erediensten in onze gemeente gaat onze predikant voor, samen met gastpredikanten en proponenten. Naar de orde van de kerk kan ook aan kerkelijk werker toestemming worden gegeven om voor te gaan in de bediening van het Woord in de gemeente waaraan hij verbonden is. De kerkenraad zal in overleg met onze kerkelijk werker de mogelijkheden daartoe onderzoeken. De bediening van de sacramenten blijft alleen aan de predikanten toebedeeld.

Pastoraat

Wanneer u pastorale zorg wenst, is de predikant daarvoor het centrale aanspreekpunt. Zeker wanneer zich een crisissituatie voordoet, kunt u met hem contact opnemen via de (mobiele) telefoon, whatsapp of email. Tijdens zijn afwezigheid zal er voor vervanging worden gezorgd. U wordt daarover via de kerkbode en nieuwsbrief geïnformeerd. U kunt ook contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba. Hoewel pastorale zorg nooit in regels te vangen is, geldt over het algemeen dat de predikant zich zal richten op het crisispastoraat. Vervolgens wordt in overleg met elkaar bezien wie het vervolgpastoraat zal verzorgen: de predikant, de kerkelijk werker of de wijkouderling.

Ziekte en ziekenhuis

In tijden van een ernstige ziekte of aandoening is het uitgangspunt dat het pastoraat verricht wordt door de predikant. Bij een opname in het ziekenhuis zal de predikant het bezoekwerk verrichten. Bij thuiskomst komt in principe de wijkouderling op bezoek. Wanneer er blijvende zorgen zijn, zal de predikant pastorale zorg geven. Ook de kerkelijk werker kan betrokken worden bij deze pastorale zorg, in overleg met de betrokkenen.

Chronische ziekte en handicaps

De pastorale zorg voor degenen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben, zal vooral verricht worden door de kerkelijk werker.

Rouwdragenden

Het langdurige pastoraat aan rouwdragenden wordt door de predikant en de kerkelijk werker verzorgd, wat mede afhankelijk is van met wie een pastorale band is ontstaan rondom het sterven en de uitvaartplechtigheid. In onderling overleg kan de pastorale zorg verdeeld worden.

Zij die elders verblijven

Het uitgangspunt is dat degenen die elders verzorgd en verpleegd worden tijdens het winterseizoen bezocht worden door de kerkelijk werker en tijdens het zomerseizoen door de predikant. In tijden van toenemende zorg of rondom een verjaardag zullen predikant en kerkelijk werker overleggen wie de pastorale zorg zal geven.

Ouderenpastoraat

Voor de verjaardagen van gemeenteleden van 80 jaar en ouder geldt de volgende bezoekregeling: rondom de verjaardag van even jaren (80, 82, 84, etc.) komt de predikant, en rondom de verjaardagen van oneven jaren (81, 83, 85, etc.) komt de kerkelijk werker. De ouderenpastores brengen ongeveer een half jaar na de verjaardag een bezoek.

Jubilea

Als u een jubileum te vieren hebt, en uw wilt dat er voor u dankzegging en voorbede wordt gedaan, en als u bezoek wenst te ontvangen, dient u dat door te geven aan de predikant. Bij jubilea van 12,5 jaar en 25 jaar zal desgewenst de kerkelijk werker u bezoeken, en bij 40 jaar, 50 jaar, 55 jaar etc. zal de predikant een bezoek brengen.

Gezinnen

Naast het bezoekwerk bij pastorale eenheden die op een andere wijze zijn samengesteld, bezoek de kerkelijk werker óók gezinnen.

Catechese

Zowel de predikant als de kerkelijk werker verrichten tijdens het winterseizoen op maandag catecheselessen. Ook is er mogelijk een derde catecheet aangesteld voor de overige lesuren. De belijdeniscatechese wordt verzorgd door de predikant.

Ten slotte

We vragen u om te bidden voor het werk van de predikant, de kerkelijk werker en de kerkenraad. We hebben Gods zegen nodig in al het ambtelijke en dienstbare werk in onze gemeente.