CORONA

In verband met het corona virus is het niet mogelijk om als gemeente in haar geheel samen te komen. Om die reden is er een Youtube kanaal aangemaakt waardoor er thuis meegeluisterd en meegekeken kan worden.De link naar dit kanaal is: https://tinyurl.com/vjyznek
Deze diensten zullen niet bewaard worden. De dienst terug luisteren kan altijd op de gebruikelijke wijze.
 

Kerkdiensten na 1 juli

Eindelijk is het zover: we mogen weer naar de kerk! In de afgelopen tijd zal het door velen vaak verzucht zijn: Hoe branden mijn genegenheên, om ’s Heeren voorhof in te treên! We zijn de Heere dankbaar dat we weer mogen samenkomen in de eredienst rondom het Woord. Vanaf 1 juli worden in de Dorpskerk in Hoevelaken weer kerkdiensten gehouden waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn.

 

Wat zijn in het kort de belangrijkste zaken?
De overheid en de landelijke kerk hebben bepaald dat er twee diensten per zondag gehouden mogen worden. In onze situatie mogen maximaal honderd personen per dienst aanwezig zijn – plus het nodige ‘personeel’. De anderen kunnen de dienst via internet (Youtube of kerkradio) thuis meebeleven. Helaas mag door de gemeente in de kerk niet gezongen worden. Ten aanzien van de erediensten gelden dezelfde regels als die in heel de maatschappij worden gehanteerd:
1            houd altijd anderhalve meter afstand,
2            wie gezondheidsklachten heeft, blijft thuis,
3            gebruik ontsmettingsmiddelen bij aankomst,
4            vermijd elke vorm van fysiek contact,
5            hoest en nies in je elleboog.
 

Wie mogen er naar de kerk?
De kerkenraad heeft besloten om de gemeente te verdelen in zes groepen die gebaseerd zijn op de beginletters van de achternamen (waarbij de voorvoegsels niet meedoen). Dat heeft twee voordelen.
Ten eerste, het is duidelijk wie voor welke dienst wordt uitgenodigd. De lijst voor de komende diensten staat onder aan dit bericht. Verder zal dat steeds bekendgemaakt worden via de kerkbode, de nieuwsbrief en de website.  
Ten tweede, de kerkenraad kan de groepen aanpassen als dat nodig is. Vanuit de ervaring moet duidelijk worden hoeveel mensen van de uitgenodigde groep naar de kerk komen. Op basis van die ervaring kan de groepsgrootte van genodigden worden aangepast.
In principe is iedereen welkom. Wel moet iedereen voor zichzelf (en voor het gezin) bepalen wat verstandig is, bijvoorbeeld als het gaat om leeftijd en/of een kwetsbare gezondheid. Dat is afhankelijk van individuele omstandigheden.

Hoe verloopt de kerkgang?

Als u tot de genodigde groep behoort en naar de kerk wilt gaan, vragen we u op tijd aanwezig te zijn. Kinderen kunnen eventueel voor de oppas naar Rehoboth gebracht worden. Volg daar de instructies zoals die worden aangegeven.
De kerk kunt u ingaan via de ingangen onder en naast de toren, en de ingang bij de gerfkamer. De zij-ingang aan de Westerdorpsstraat en de ingang bij de consistorie zijn voor kerkgangers gesloten. We wachten buiten totdat we geordend de kerk kunnen binnengaan en desinfecteren daar onze handen. Houd steeds anderhalve meter afstand tot degenen die u voorgaan.
Als u de kerk betreedt, zal iemand van de welkomstcommissie u (samen) een plaats aanwijzen. Helaas kunnen we geen rekening houden met ‘vaste plaatsen’. Wel kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een stoel. Ga dan via de toren de kerk in. Om voldoende afstand te kunnen houden, zijn er tussen de kerkgangers steeds twee lege banken.  We vragen u geen gebruik te maken van de garderobe en zo min mogelijk naar het toilet te gaan.
Na de kerkdienst verlaten we geordend de kerk – met de nodige afstand tot elkaar – via dezelfde ingang als we de kerk zijn binnengegaan. Ook rondom de kerk na de dienst bewaren we afstand tot elkaar. Het is niet verstandig om dan elkaar te ontmoeten en na te praten. Overigens, na elke eredienst wordt de kerk grondig schoongemaakt. Een speciaal team staat direct na de eredienst daarvoor klaar. We zijn dankbaar dat zij zich daarvoor willen inzetten.

Hoe verloopt de eredienst?

We volgen de liturgie zoals we dat gewend zijn. Helaas is het niet mogelijk om samen te zingen. Dat is een ingrijpende maatregel. Het zingen van de gemeente is een wezenlijk onderdeel van de eredienst, voor God, met elkaar en persoonlijk. Ook als we elkaar niet kunnen ontmoeten, blijft het zingen onverminderd een deel van de eredienst. Er wordt echter op aangedrongen om niet te zingen in een gesloten ruimte, omdat dat grotere besmettingsrisico’s met zich mee zou nemen – tot zeven meter rond degene die zingt.
De kerkenraad heeft gezocht naar een oplossing, waardoor de psalmen blijven weerklinken in zang en orgelspel, en waarbij regels en adviezen in acht kunnen worden genomen. Tijdens de eredienst zullen twee voorzangers (één man en één vrouw) de opgegeven psalmen en gezangen zingen. Zij krijgen een plaats voor in de kerk waarbij zeven meter afstand gehouden wordt tot de rest van de kerkgangers. Dit heeft te maken met de beschikbare ruimte, het minimaliseren van het besmettingsrisico, en de verdeling van de kerkgangers in het gebouw. De twee zangers maken gebruik van versterking, zodat hun zang goed hoorbaar is. Inmiddels zijn er 14 gemeenteleden (met zangervaring) uitgenodigd hierin te voorzien. We zijn hen dankbaar dat zij deze belangrijke taak op zich willen nemen. Tijdens het zingen mag u niet mee neuriën. We verzoeken u om onze zangers te omringen met uw waardering en voorbede: ‘dan zullen ze daar als blijde zangers staan’.
Onze gaven voor de collecten kunnen we geven wanneer we het kerkgebouw verlaten. Er staan schalen en manden waar we onze giften in kunnen leggen.

Diensten in Achterveld?

Helaas zullen er voorlopig nog geen erediensten gehouden worden in Achterveld. Dat komt omdat in de daar beschikbare ruimte het moeilijk is om de nodige afstand te houden. Zij die woonachtig zijn in Stoutenburg en Achterveld worden dus uitgenodigd om naar de Dorpskerk te komen. Het is goed om oog te hebben voor eventuele problemen met vervoer. Wees elkaar daarin tot hulp – met inachtneming van de daarvoor geldende regels.

Ten slotte

Het kan zijn dat we gaandeweg aanpassingen aanbrengen in het bovenstaande, bijvoorbeeld omdat de regels van de overheid veranderen of vanuit de ervaringen die we opdoen. We berichten u hierover via de kerkbode, de website en de nieuwsbrief.
De kerkenraad ziet er naar uit om u en jou in Gods huis te ontmoeten. We hopen en bidden dat u en jij weer trouw zult komen als de nodiging uitgaat. Laat het uw en jouw gebed zijn dat de kerkdiensten – hoewel alles zo vreemd verloopt – mogen zijn erediensten voor de Drieënige God. En laten we Hem vragen of Hij tot ons wil spreken, zodat we gebouwd mogen worden in het geloof in Jezus Christus, door de Heilige Geest.

Rooster

Het rooster voor de komende tijd – Deo Volente. Op 5 juli is er in de morgendienst bediening van de Heilige Doop. Dan worden eerst de families van de doopouders uitgenodigd. Vanaf de avonddienst geldt het volgende rooster:
Zondag 05 juli 2020  9:30     -             Dopen (gasten)
Zondag 05 juli 2020  18:30   -             Groep 2: Bs t/m F
Zondag 12 juli 2020  9:30     -             Groep 3: G t/m J
Zondag 12 juli 2020  18:30   -             Groep 4: K t/m M
Zondag 19 juli 2020  9:30     -             Groep 5: N t/m S
Zondag 19 juli 2020  18:30   -             Groep 6: T t/m Z
Zondag 26 juli 2020  9:30     -             Groep 2: Bs t/m F
Zondag 26 juli 2020  18:30   -             Groep 1: A t/m Br

Collecten
Voor de keren dat u niet in de dienst aanwezig bent, kunt u uw bijdrage aan diaconale collectes blijven overmaken naar NL45 RABO 0302 2060 43 ten name van Diaconie Herv. Gem. Hoevelaken en voor collectes van de kerkrentmeesters naar  NL63 INGB 0000 8055 38 ten name van CvK Herv. Gem. Hoevelaken.
Hartelijk dank voor uw gave!

Uitnodiging

Gebruiksplan kerkgebouw
Gebruiksplan kerkgebouw