CORONA

In verband met het corona virus is het niet mogelijk om als gemeente samen te komen. Om die reden is er een Youtube kanaal aangemaakt waardoor er thuis meegeluisterd en meegekeken kan worden.
De link naar dit kanaal is: https://tinyurl.com/vjyznek

Deze diensten zullen niet bewaard worden. De dienst terug luisteren kan altijd op de gebruikelijke wijze.

 

Nieuwsbrief van de kerkenraad

 

Sinds onze nieuwsbrief van vorige week zijn we een zondag én een persconferentie van het kabinet over coronamaatregelen verder. In die volgorde. Wat een troost dat de zondag voorop gaat en de Woordverkondiging voor ons uit, een nieuwe week in: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’ (Lukas 21:28). ‘En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn verzoekingen’ (Lukas 22:28).

 

Digitale uitzending kerkdienst

Afgelopen zondag zonden we de diensten voor het eerst via een YouTube-kanaal uit. Naast de nieuwe beeldverbinding was er ook het vertrouwde audiocontact via internet en de kerkradio. We zijn dankbaar dat onze kerkrentmeesters dit met hulp van vrijwilligers in korte tijd konden realiseren. Het was niet alleen nieuw, maar ook vreemd en wat onwennig om op deze manier met elkaar verbonden te zijn. Als ‘kerkgangers’ voelen we ons daardoor des te meer betrokken op die trouwe, ‘onzichtbare gemeente’, voor wie het vóór de coronacrisis al ‘gewoon’ was om op afstand mee te leven. Wij voegen ons nu bij hen en bidden om dezelfde liefde en trouw voor onszelf, vanwege het Woord dat ons tóch samenbrengt.

 

U begrijpt dat bij het werken met een voor ons nieuwe techniek, kinderziektes openbaar worden. Onder leiding van het CvK wordt momenteel druk gewerkt aan een betere kwaliteit van het beeld en het geluid dat bij u in de huiskamer komt. We hopen de komende zondagen daar de vruchten van te plukken! Uitdaging is echter dat de landelijke capaciteit voor kerktelefonie beperkt is en het gebruik verveelvoudigd. De link naar het YouTube-kanaal vindt u op onze website: hervormdhoevelaken.nl. De aanvangstijden van de diensten zijn 9.30 uur en 18.30 uur.

 

Nieuwe overheidsmaatregel

U leest het goed: ‘de komende zondagen’. Op basis van de aangescherpte overheidsmaatregelen die afgelopen maandagavond bekend werden, verwachten we het beleid dat we afgelopen zondag hebben ingezet, voorlopig nog te moeten handhaven. In ieder geval tot 6 april zijn alle samenkomsten verboden, met uitzondering van religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten (zoals kerkdiensten). Voorwaarde is dat het aantal deelnemers onder de 30 personen blijft en zij onderling anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Met een minimale ambtelijke bezetting die nodig is om een dienst een kerkdienst te laten zijn én deze online uit te kunnen zenden, voldoen wij hier ruimschoots aan.

 

Deze voorwaarden zouden het wellicht mogelijk maken alsnog de aannemingsavond voor de belijdeniscatechisanten te houden. Afgelopen maandag, direct na het bekend worden van het verbod op samenkomsten (de voorwaarden waren toen nog niet duidelijk), is deze namelijk opgeschort. In overleg met de aankomende nieuwe lidmaten zullen de aannemingsavond en de belijdenisdienst nu echter plaatsvinden D.V. na afloop van de coronacrisis. Ds. Van Meijeren komt dan daarvoor terug uit Zeist.

 

Collecten

Doordat de komende weken de gemeente niet fysiek aanwezig is in de kerkdienst, kunnen we ook niet op de gebruikelijke manier invulling geven aan de collecte. Samen met de dienst van het gebed en de dienst van het Woord maakt de ‘dienst van de offerande’ wezenlijk onderdeel uit van de samenkomst van de gemeente. Daar gaat het immers om barmhartigheid door degenen aan wie barmhartigheid is bewezen. Daarom bevelen wij de doeleinden zoals die in de kerkbode staan, van harte bij u aan en wijzen wij u op het bankrekeningnummer NL63 INGB 0000 80 5538 van onze kerkrentmeesters en op nummer NL45 RABO 0302 2060 43 van de diaconie.

 

Gemeenteactiviteiten

Twee weken geleden hebben wij omwille van de duidelijkheid besloten alle activiteiten in de gemeente niet door te laten gaan. Alle activiteiten zullen in ieder geval tot 6 april stil blijven liggen. Dat is de meest actuele datum die de overheid genoemd heeft. We houden er rekening mee dat deze periode nog verlengd zal worden, omdat wij nu al horen van samenkomsten van ná die datum, die niet doorgaan.

 

Pastoraal omzien naar elkaar

Juist in deze weken, waarin we geen bezoeken mogen afleggen, is het van belang elkaar in de gemeente niet uit het oog te verliezen. De afgelopen week hebben de ouderlingen telefonisch gezocht met vooral oudere gemeenteleden in de wijk om te informeren hoe het gaat. Het is fijn om te horen dat iedereen een netwerk om zich heen heeft dat hulp kan bieden als het nodig is. Jongeren en kinderen van onze gemeente laten zich ook niet onbetuigd. Zij zullen in de komende tijd een tekening versturen of een kaartje met een persoonlijke groet en/of een mooie Bijbeltekst posten als blijk van onderlinge verbondenheid en meeleven. De jongeren en hun ouders zijn enthousiast en werken hier graag aan mee. Een mooi initiatief!

 

Nu alle kerkenwerk door de week is weggevallen, zoeken we naar andere manieren om elkaar geestelijk te voeden van zondag naar zondag. We denken daar invulling aan te geven door periodiek een kort filmpje van vijf à tien minuten te posten via YouTube of Facebook. Dit biedt bovendien de mogelijkheid om door de week in te gaan op de actualiteit, terwijl in de erediensten de focus op het (lijdens-)evangelie kan liggen. Nadere informatie daarover volgt nog.

 

Afscheid familie Van Meijeren

Door de nieuwe maatregelen van de overheid hebben we besloten dat de afscheidsdienst van dominee Van Meijeren, die plaatsvindt op zondag 5 april, toch om 15.00 uur begint in plaats van om 9.30 uur, zoals eerder aangekondigd. Zo hopen we dat zoveel mogelijk gemeenteleden in staat zijn om de dienst te volgen via kerkradio, kerkomroep of de beeldverbinding op YouTube. Voor de goede orde: Alleen op zondag 5 april zijn er dus diensten om 9.30 en 15.00 uur in plaats van 9.30 en 18.30 uur.