ANBI

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld is aangemerkt als een ANBI-instelling.

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI:
RSIN/Fiscaal nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Hervormde Gemeente  te Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld 
002716124
www.hervormdhoevelaken.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hollick van Hollickpad 4
3871 XM
Hoevelaken

De Protestantse gemeente te Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Zolang men zich kan heugen, is de Hervormde gemeente van Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld van gereformeerd beginsel. Het gemeentelijke leven, met als hart de erediensten, is daardoor gestempeld. Daarbij mag worden gezegd, dat de gemeente een bevindelijke inslag heeft. Er is sprake van verbondenheid met de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk.

Door  middel van gebed, prediking en voorlichting wordt de gemeente toegerust tot haar taak en roeping. Hiertoe behoort onder andere de bevordering van de onderlinge saamhorigheid en liefde. We zullen als gemeente in een voortdurende en heilige omgang met de Bruidegom, als bruid hebben te leven ter versterking van het persoonlijke geloof en tevens hebben te functioneren als een Stad op een berg (een getuigende / wervende gemeente).

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Hoevelaken.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit: 
- 2 predikanten
- 15 ouderlingen, waarvan 4 ouderlingen-kerkrentmeester
- 6 diakenen,
De kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De namen van de kerkenraadsleden zijn te vinden op http://www.hervormdhoevelaken.nl onder het menu algemeen / kerkenraad.

 

Het College van kerkrentmeesters (CvK) bestaat naast de vier ouderlingen-kerkrentmeesters uit 3 kerkrentmeester lidmaten. Het CvK is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website http://www.hervormdhoevelaken.nl/algemeen/download-documenten  vindt u het beleidsplan 2012-2016 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Behoudens de predikanten ontvangen de Leden van kerkenraden, colleges en commissies geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte en gedeclareerde onkosten worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

G. Jaarrekening 2016.

Hieronder treft u een samenvatting aan van de jaarrekening van onze gemeente over het jaar 2016. Hierover willen we graag de volgende opvallende zaken toelichten:

1. Bij de vrijwillige bijdrage begin 2016 is er een bedrag toegezegd van 170 duizend euro. Eind 2016 bleken diverse gemeenteleden meer te hebben overgemaakt dan toegezegd, waardoor de vrijwillige bijdrage over 2016 uit is gekomen op 180 duizend euro.

2. In 2016 ontving onze gemeente een grote erfenis. Deze bestond deels uit geld en uit het onroerend goed. Het gelddeel ziet u op de balans terug komen in de stijging van het banksaldo van 3 duizend euro eind 2015 naar 191 duizend euro eind 2016.
Eind 2016 was het onroerend goed deel nog niet verkocht. Daarom ziet u dat deel van de erfenis op de balans terug komen in de stijging van de waarde Onroerend goed. Omdat in het testament is bepaald dat 60% van de erfenis moet worden overdragen aan de diaconie, is er op de balans tevens een kortlopende schuld aan de diaconie opgenomen van 405 duizend euro.
Per saldo is de totale toevoeging aan het eigen vermogen door de nalatenschap 450 duizend euro.

 Exploitatie 2016 2016 2016  2015
  gerealiseerd begroting gerealiseerd 
   € (x 1000)   € (x 1000)   € (x 1000)
Baten      
Vrijwillige bijdrage (170.000 toegezegd, 180.000 ontvangen) 180 183 187 
Giften en Collecten 103 107 103 
Subsidies 4 3
Overige, vrnl. uit verpachting en verhuur 29 42 22 
Totale baten 316 335 320 
       
Kosten      
Predikantsplaatsen 173 168 166 
Kosters en organisten 49 50 51 
Kosten aan Onroerend goed, Inventaris en Afschrijving 52 47 69 
Rente 5 3
Overige, waaronder bijdragen aan landelijke kerk 39 34 35 
Totale kosten 318 302 327 
Resultaat vóór toevoeging/onttrekking aan bestemmings reserves -2 33 -7 
Toevoeging/onttrekking aan bestemmings reserves -17 -27 -7 
Resultaat na toevoeging/onttrekking aan bestemmings reserves  -19  -14 
     
     
 Balans per 31 december 2016 2016 2016  2015
  gerealiseerd begroting gerealiseerd 
   € (x 1000)   € (x 1000)   € (x 1000)
Activa (bezittingen)      
Banksaldo 191 37
Onroerend goed + inventaris (incl. 675.000 OG uit nalatenschap) 1.237 564 573 
Totaal Activa 1.428 601 576 
       
Passiva (financiering van bezittingen)      
Langlopende lening diaconie 87 87 96
Saldo korte vorderingen en schulden (incl. 405.000 diaconie deel nalatenschap) 427 15 14
Bestemmings reserves 118 128 101
Eigen vermogen vóór verwerking nalatenschap 346 371 365 
Toevoeging aan eigen vermogen door nalatenschap 450 -
Totaal Passiva 1.428 601 576 

De toevoeging tussen haakjes hebben betrekking op de kolom "2016 gerealiseerd".

H. Voorgenomen bestedingen.

Begroting 2017   2016  2017
    gerealiseerd begroting
      € (x 1000)   € (x 1000)
Baten      
Vrijwillige bijdrage (170.000 toegezegd, 180.000 ontvangen)   180 170 
Giften en Collecten   103 92 
Subsidies   4
Overige, vrnl. uit verpachting en verhuur   29 25 
Totale baten   316 290
       
Kosten      
Predikantsplaatsen   173 144 
Kosters en organisten   49 47 
Kosten aan Onroerend goed, Inventaris en Afschrijving   52 52 
Rente   5
Overige, waaronder bijdragen aan landelijke kerk   39 31 
Totale kosten   318 277 
Resultaat vóór toevoeging/onttrekking aan bestemmings reserves   -2 13 
Toevoeging/onttrekking aan bestemmings reserves   -17 -13 
Resultaat na toevoeging/onttrekking aan bestemmings reserves    -19  0 

Toelichting

Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Bij alle kerkdiensten wordt minimaal één collecte gehouden die bestemd is voor de kerk.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Wij ontvangen in beperkte mate overheidssubsidie voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktementen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Diaconie

Het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld is aangemerkt als een ANBI-instelling.

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI:
RSIN/Fiscaal nummer:
Website adres:
E-mail:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Diaconie van de Hervormde Gemeente Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld 
824101066
www.hervormdhoevelaken.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postbus 96
3870 CB 
Hoevelaken

De hervormde gemeente te Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit 2 predikanten en 21 kerkenraadsleden. De kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website http://www.hervormdhoevelaken.nl/algemeen/download-documenten vindt u het beleidsplan 2012-2016 van de diaconie van onze gemeente.

De belangrijkste taak van de diaconie is de dienst der barmhartigheid voor de eigen gemeente (bijv. daar waar mensen in financiële nood verkeren) en de wereld. Dit laatste met name in geval van rampen en dergelijke. Tevens geeft de diaconie bijdragen aan het plaatselijk, provinciaal en landelijk jeugd- en bejaardenwerk, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslaafdenzorg, daklozen en overige instellingen, die zich inzetten voor de zwakste in onze samenleving.

E. Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen diaconale medewerkers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers. Leden van het college van diakenen en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten

 

  begroting rekening rekening 
  2018 2016  2015
       
BATEN      
Opbrengsten uit bezittingen 1100  4246  4705
Bijdragen gemeenteleden  54100  74687  81421
Totale baten 55200 78933 86126
       
LASTEN      
Bestedingen diaconaal werk 67200 87047 94872
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2000 1926 4374
Beheer en administratie, bankkosten 360 340 292
Totale lasten 69560 89313 99538
       
Resultaat (baten - lasten) -14360 -10380 -13412

 Bedragen in €.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

De diaconie bezit ook vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als ook wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(kosten beheer en administratie, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie.

Preekrooster
zondag, 28 jan 2018
Hoevelaken
09:00: ds. P.H. van Trigt, Ede
10:45: ds. P.H. van Trigt, Ede
18:30: ds. G.M. van Meijeren
Achterveld
09:00: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aar
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
dinsdag
Catechese, Jong volwassenenkring, Wijs op Weg, Esther

woensdag
Kerkradio, Belijdeniscatechese, Lea, Onderzoekt de Schriften

donderdag
Kerkenraad, Verjaardgsfonds, Ora et Labora, De Lofstem

vrijdag
Doopzitting, Verkoop collectebonnen, JV 2Gether