Kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeesters

J. Jakobs
Stoutenburgerlaan 46
3871 JB Hoevelaken
(033) 253 71 74

   

 J.C. van der Knijff
Veenlanden 97
3871 RA Hoevelaken
(033) 246 22 69

D. van de Lagemaat
Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 79
3871XB Hoevelaken
(033) 253 40 65

 

 

 H. ten Ham
Stoutenburgerlaan 28
3871 JB Hoevelaken
(033) 258 09 69

 

Kerkrentmeester-lidmaat

W. den Besten
G.J. de Lange
G.R. Spee

(06) 53 74 57 00
(06) 50 48 55 40
(06) 20 48 93 00

Administrateur

T. van Doornik (033) 258 03 17 


Bankrekening
NL63 INGB 0000 80 5538 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hoevelaken

Wat doet het college van kerkrentmeesters?

Aan de kerkrentmeesters is in het bijzonder het behartigen van de materiële zaken van onze hervormde gemeente toevertrouwd.

Deze omvatten onder meer:

  • het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin zal worden voorzien;
  • het beheer van de kerkelijke gebouwen, de kosterswoning en andere eigendommen;
  • het inzamelen van de gaven ten behoeve van de gemeente;
  • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden;
  • het personeelsbeleid.

Kerkelijke bijdrage

Het inzamelen van de gelden, die voor de instandhouding van het kerkelijk leven nodig zijn, gaat in onze gemeente hoofdzakelijk via twee kanalen:

  • de dienst van offeranden (collecten) tijdens de kerkdiensten;
  • de kerkelijke bijdrage.

Vrijwillige Bijdrage/Aktie kerkbalans

Betreffende de kerkelijke bijdrage ontvangen alle doop- of belijdende leden van 18 jaar en ouder in de maand januari een rondschrijven met een verzoek om naar draagkracht een bijdrage te geven voor de Heere en Zijn Dienst.

Periodieke schenkingen

Het is mogelijk om een schenking (bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdrage) te doen in de vorm van een periodieke schenking. Bij het schenken op deze wijze zegt u middels een schriftelijke overeenkomst toe uw structurele schenking voor (minimaal) vijf jaar te voldoen. Het voordeel is dat uw schenking dan volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Schenkingen die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar. U kunt daarbij overwegen om het extra fiscale voordeel om te zetten in een verhoging van uw voorgenomen schenking. Voorheen was een notariële akte vereist voor het vastleggen van een periodieke schenking, vanaf 2014 is een onderhandse schenkingsovereenkomst voldoende. U kunt contact opnemen met de penningmeester voor meer informatie.

Solidariteitskas

Elk jaar worden in de maand juni de enveloppen met acceptgirokaarten voor de bijdrage aan de Solidariteitskas bij u bezorgd. Ieder lidmaat en ieder meerderjarig dooplid zal zo'n enveloppe, met het verzoek een bijdrage ad € 10,00 te betalen, ontvangen. Door uw bijdrage, aan het centrale steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland, steunt u niet alleen het algemene kerkenwerk, maar ook het werk in onze Hervormde Gemeente.
Echter, als u niet bijdraagt, komt dit als extra last voor onze gemeente, omdat het CvK € 5,00 per lidmaat moet afdragen, ongeacht of men wel of niet betaalt. De andere helft van uw bijdrage komt direct ten goede aan onze gemeente.

Collectebonnen

Iedere vrijdag van 19.00 uur tot 20.00 uur en op de bejaardenmiddagen van 14.00 uur tot 14.30 uur vindt verkoop van de collectebonnen plaats in Rehoboth. Collectebonnen zijn te koop, per 20 op een vel, in coupures van € 0,60; € 0,75; € 1,10; € 2,00 en € 5,00. U kunt de collectebonnen voor alle collecten in onze kerk gebruiken. Zowel op de Zondagschool, als op de Schimmelpenninck van der Oyeschool kunnen de collectebonnen worden gebruikt als zendingsgeld. Verrekening vindt plaats aan de hand van een eenmalige machtiging. Wij verzoeken u daarom bij het kopen van de bonnen uw bankpasje mee te nemen. Het machtigingsformulier kun u downloaden, printen en alvast thuis invullen.

Machtigingsformulier collectebonnen

Ledenregistratie

Voor onze gemeente wordt de ledenadministratie verzorgd door dhr. W.H. Berkhof.

De verwerking van de gegevens worden rechtstreeks in het systeem ingevoerd door dhr. W.H. Berkhof. Mutatieberichten stuurt (naast bericht aan uw ouderling en/of predikant) naar de scriba. Dhr. J. Heining, (033) 253 40 08, houdt voor het CvK de ledenregisters bij.

Verzekeringen

Regelmatig worden er door clubs en verenigingen uitjes georganiseerd met leden van onze gemeente. Daar het voor het college van kerkrentmeesters onmogelijk blijkt dit risico te verzekeren, gaan wij er als college dan ook vanuit dat uw kind, als hij/zij meegaat met deze uitjes via uw eigen aansprakelijkheidsverzekering is gedekt voor schade toegebracht aan derden.
Wel heeft het college een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de schade aan en van de leidinggevenden die in opdracht van ‘onze gemeente’ het uitje organiseren. Als een meegereisd lid schade veroorzaakt, zal de afhandeling in eerste instantie via de aansprakelijkheidsverzekering van de kerk wordt afgehandeld. Door de verzekeringsmaatschappij zal dan, op basis van het verhaalsrecht, verhaal worden gehaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de (ouders van de) betrokken persoon.

Erfstellingen en legaten

Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kunt u onze hervormde gemeente financieel steunen. Daarvoor is altijd een testament nodig dat door de notaris wordt opgemaakt. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een legaat of een erfstelling. Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak - bijvoorbeeld een huis - aan de kerk wordt gelegateerd.
Bij erfstelling benoemt u de kerk geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.
Ook erfstellingen en legaten zijn per 2006 geheel vrijgesteld van successierecht, het tarief bedraagt 0%. Dit percentage ligt aanmerkelijk lager dan wat bepaalde familieleden of andere personen moeten betalen: 20 tot 68%.

ANBI status

De kerkelijke gemeente valt onder de ANBI groepsbeschikking van de PKN. Dit betekent dat giften (deels) aftrekbaar zijn.  Het RSIN/fiscaalnummer is 002716124.

Kerkradio

Alle kerkdiensten, evenals andere samenkomsten in de kerk (en veelal ook in gebouw ‘Rehoboth’) worden uitgezonden via de kerkradio-installatie. Bejaarden, langdurig zieken en hulpbehoevenden kunnen een aanvraag indienen voor een kerkradio bij diaken J. de Korte, Irenepad 1, Hoevelaken, (033) 258 10 47 of bij de wijkouderling. Wanneer voor korte tijd een kerkradio wordt geleend, zijn hieraan geen kosten verbonden. Bij permanent gebruik van een kerkradio bedraagt het abonnement € 3,50 per maand, dat automatisch wordt geïncasseerd. Hiermee worden de kosten voor de centrale uitzendapparatuur in de kerk en de apparatuur bij de luisteraar betaald.

Het bestaande systeem voor uitzending via de ether (met de zwarte ontvangers) wordt geleidelijk vervangen door ontvangers via internet/telefoon, de zogenaamde Lukas kerkradio’s om een betere kwaliteit te kunnen bieden. Nieuwe abonnees krijgen standaard een Lukas kerkradio, bij bestaande abonnees worden de oude ontvangers geleidelijk vervangen door Lukas kerkradio’s. Als u in verband met slechte ontvangst eerder wil overstappen op een Lukas kerkradio kunt u hiervoor een verzoek indienen bij diaken J. de Korte. Op het moment dat alle oude kerkradio’s zijn vervangen door Lukas kerkradio’s, zal de zender voor uitzending via de ether worden gestopt en is het ontvangen van kerkdiensten via zelf aangeschafte ontvangers niet meer mogelijk. Omdat de Lukas kerkradio’s verbinding maken via de telefoonlijn zijn hieraan telefoonkosten verbonden. Dit kan worden voorkomen door een telefoonabonnement met onbeperkt bellen af te sluiten (bijvoorbeeld BelVrij Weekend van KPN). 

Bij storingen kunt u contact opnemen met diaken J. de Korte,  (033) 25 81 047. Bij elke kerkradioluisteraar staat een collectebusje voor de zondagse diensten. Deze busjes worden tweemaal per jaar opgehaald. De opbrengst wordt verdeeld tussen de diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

Opnames kerkdiensten (cassettebandjes en internet)

Van de meeste kerkdiensten wordt een digitale (internet) opname gemaakt. Via deze website zijn de kerkdiensten live te beluisteren. Ook kunt u hier achteraf diensten beluisteren en/of downloaden.

Kerkradio-uitzending (meditatie)

 

Een aantal (oud-)ambtsdragers verzorgt wekelijks bij toerbeurt een overdenking via de kerkradio. Deze uitzendingen vinden plaats op woensdagmorgen, aanvangstijd 10.30 uur.

Preekrooster
zondag, 30 sep 2018
Hoevelaken
09:00: dr. P. Vermeer, Wezep
10:45: dr. P. Vermeer, Wezep
18:30: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Achterveld
09:00: geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
maandag
Catechese

dinsdag
Ouderenmiddag

woensdag
Kerkradio

donderdag
Consistorie, De Lofstem

vrijdag
Verkoop collectebonne