Diaconie

Diakenen

J.J. Ham
Oosterdorpsstraat 125
3871 AC Hoevelaken

(033)258 07 71

   

E. van de Biezen
Zonnebloemlaan 13
3871 EW Hoevelaken
(06) 26 38 84 27

J. de Korte
Irenepad 1
3871 JW Hoevelaken
(033) 258 10 47

 

J. Wanner
Rossenberglaan 11
3833 BN Leusden
(033) 494 22 55

H. v.d.Weg
Appelsestraat 24
3862 PH Nijkerk
(0342) 41 60 14

 

H. Gerritsen
Gravenhof 2
3871 CN Hoevelaken
(06)52 68 20 39

Postadres
Postbus 96
3870 CB Hoevelaken

Bankrekening
NL45 RABO 0302 2060 43 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Hoevelaken

Wat is diaconaat?

Diaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus. Hij is gekomen onder de mensen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij roept ons op ook elkaar te dienen en dienstbaar in de wereld te staan. Diaconaat, niet als opdracht of hobby van enkelen in de gemeente van Christus, maar als wezenskenmerk van de gehele gemeenschap. De gemeente mag in haar dienstbetoon de weg wijzen naar Jezus Christus als de grote Diaken, Die naar deze aarde kwam om te dienen en Zijn leven te geven. Wie zich in navolging van Christus inzet voor de ‘minsten’, zet zich in voor Christus Zelf, Die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan’.

De diaconale zorg is dus een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente. De belangrijkste taak van de diaconie is de dienst der barmhartigheid voor de eigen gemeente (bijvoorbeeld daar waar mensen in financiële nood verkeren) en de wereld dichtbij en ver weg.

Naast de afdracht van de directe collecten voor specifieke doelen draagt de diaconie tevens bij aan o.a. het landelijk jeugd- en bejaardenwerk, gehandicaptenzorg, het werk onder verslaafden, daklozen, en voor psychiatrische en overige instellingen die zich inzetten voor de naaste in nood. Ook wordt jaarlijks(of zolang het project duurt) een Diaconaal project ondersteund. Voor dit alles is uw wekelijkse bijdrage aan de collecten onmisbaar.

GROOT-letter Bijbel

Indien u moeite hebt om uw eigen bijbel te lezen, dan is er de mogelijkheid tot het lenen van een bijbel in grote letters. Hiervoor kunt u contact opnemen met diaken J. de Korte (033) 258 10 47.

Kerkradio

Alle kerkdiensten, evenals andere samenkomsten in de kerk (en veelal ook in gebouw ‘Rehoboth’) worden uitgezonden via de kerkradio-installatie. Bejaarden, langdurig zieken en hulpbehoevenden kunnen een aanvraag indienen voor een kerkradio bij diaken J. de Korte, Irenepad 1, Hoevelaken, (033) 258 10 47 of bij de wijkouderling. Wanneer voor korte tijd een kerkradio wordt geleend, zijn hieraan geen kosten verbonden. Bij permanent gebruik van een kerkradio bedraagt het abonnement € 3,50 per maand, dat automatisch wordt geïncasseerd. Hiermee worden de kosten voor de centrale uitzendapparatuur in de kerk en de apparatuur bij de luisteraar betaald.

Het bestaande systeem voor uitzending via de ether (met de zwarte ontvangers) wordt geleidelijk vervangen door ontvangers via internet/telefoon, de zogenaamde Lukas kerkradio’s om een betere kwaliteit te kunnen bieden. Nieuwe abonnees krijgen standaard een Lukas kerkradio, bij bestaande abonnees worden de oude ontvangers geleidelijk vervangen door Lukas kerkradio’s. Als u in verband met slechte ontvangst eerder wil overstappen op een Lukas kerkradio kunt u hiervoor een verzoek indienen bij diaken J. de Korte. Op het moment dat alle oude kerkradio’s zijn vervangen door Lukas kerkradio’s, zal de zender voor uitzending via de ether worden gestopt en is het ontvangen van kerkdiensten via zelf aangeschafte ontvangers niet meer mogelijk. Omdat de Lukas kerkradio’s verbinding maken via de telefoonlijn zijn hieraan telefoonkosten verbonden. Dit kan worden voorkomen door een telefoonabonnement met onbeperkt bellen af te sluiten (bijvoorbeeld BelVrij Weekend van KPN). 

Bij storingen kunt u contact opnemen met diaken J. de Korte,  (033) 25 81 047. Bij elke kerkradioluisteraar staat een collectebusje voor de zondagse diensten. Deze busjes worden tweemaal per jaar opgehaald. De opbrengst wordt verdeeld tussen de diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

Opnames kerkdiensten (cassettebandjes en internet)

Van de meeste kerkdiensten wordt een digitale (internet) opname gemaakt. Via deze website zijn de kerkdiensten live te beluisteren. Ook kunt u hier achteraf diensten beluisteren en/of downloaden.

Kerkradio-uitzending (meditatie)

Een aantal (oud-)ambtsdragers verzorgt wekelijks bij toerbeurt een overdenking via de kerkradio. Deze uitzendingen vinden plaats op woensdagmorgen, aanvangstijd 10.30 uur.

Diaconale initiatieven

Het is mooi om vast te stellen dat er ook in onze gemeente diaconale initiatieven worden ontplooid. De diaconie is van harte bereid om hierin mee te denken en deze (financieel) te ondersteunen. In verband met de planning van andere acties worden wij graag vroegtijdig van uw voornemens op de hoogte gesteld.

Bezoek kerkradioluisteraars

De diakenen brengen eens per twee jaar een bezoek aan de kerkradioluisteraars

Diaconaal bezoek na overlijden

Al enkele jaren brengen de diakenen een bezoek aan de inwonende nabestaande(n) van een overleden gemeentelid. In principe wordt binnen drie tot zes maanden na het overlijden door de diakenen contact opgenomen.

Preekrooster
zondag, 19 nov 2017
Hoevelaken
09:00: ds. G.M. van Meijeren
10:45: ds. G.M. van Meijeren
18:30: dr. M. van Campen, Ede
Achterveld
09:00: ds. L. Kruimer, Veenendaal
Collecten, 19 nov 2017
1e: Woord en Daad Adoptie
2e: Kerk
3e: Rente en aflossing

Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda