Diaconie

Diakenen

J.J. Ham
Oosterdorpsstraat 125
3871 AC Hoevelaken

(033)258 07 71

   

E. van de Biezen
Zonnebloemlaan 13
3871 EW Hoevelaken
(06) 26 38 84 27

J. de Korte
Irenepad 1
3871 JW Hoevelaken
(033) 258 10 47

 

J. Wanner
Rossenberglaan 11
3833 BN Leusden
(033) 494 22 55

H. v.d.Weg
Appelsestraat 24
3862 PH Nijkerk
(0342) 41 60 14

 

H. Gerritsen
Gravenhof 2
3871 CN Hoevelaken
(06)52 68 20 39

Postadres
Postbus 96
3870 CB Hoevelaken

Bankrekening
NL45 RABO 0302 2060 43 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Hoevelaken

Wat is diaconaat?

Diaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus. Hij is gekomen onder de mensen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij roept ons op ook elkaar te dienen en dienstbaar in de wereld te staan. Diaconaat, niet als opdracht of hobby van enkelen in de gemeente van Christus, maar als wezenskenmerk van de gehele gemeenschap. De gemeente mag in haar dienstbetoon de weg wijzen naar Jezus Christus als de grote Diaken, Die naar deze aarde kwam om te dienen en Zijn leven te geven. Wie zich in navolging van Christus inzet voor de ‘minsten’, zet zich in voor Christus Zelf, Die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan’.

De diaconale zorg is dus een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente. De belangrijkste taak van de diaconie is de dienst der barmhartigheid voor de eigen gemeente (bijvoorbeeld daar waar mensen in financiële nood verkeren) en de wereld dichtbij en ver weg.

Naast de afdracht van de directe collecten voor specifieke doelen draagt de diaconie tevens bij aan o.a. het landelijk jeugd- en bejaardenwerk, gehandicaptenzorg, het werk onder verslaafden, daklozen, en voor psychiatrische en overige instellingen die zich inzetten voor de naaste in nood. Ook wordt jaarlijks(of zolang het project duurt) een Diaconaal project ondersteund. Voor dit alles is uw wekelijkse bijdrage aan de collecten onmisbaar.

GROOT-letter Bijbel

Indien u moeite hebt om uw eigen bijbel te lezen, dan is er de mogelijkheid tot het lenen van een bijbel in grote letters. Hiervoor kunt u contact opnemen met diaken J. de Korte (033) 258 10 47.

Diaconale initiatieven

Het is mooi om vast te stellen dat er ook in onze gemeente diaconale initiatieven worden ontplooid. De diaconie is van harte bereid om hierin mee te denken en deze (financieel) te ondersteunen. In verband met de planning van andere acties worden wij graag vroegtijdig van uw voornemens op de hoogte gesteld.

Bezoek kerkradioluisteraars

De diakenen brengen eens per twee jaar een bezoek aan de kerkradioluisteraars

Diaconaal bezoek na overlijden

Al enkele jaren brengen de diakenen een bezoek aan de inwonende nabestaande(n) van een overleden gemeentelid. In principe wordt binnen drie tot zes maanden na het overlijden door de diakenen contact opgenomen.

Preekrooster
zondag, 21 jan 2018
Hoevelaken
09:00: J.J. ten Brinke, Stolwijk
10:45: J.J. ten Brinke, Stolwijk
18:30: prop. M.G.M. Mudde, Nijkerk
Achterveld
09:00: ds. G.M. van Meijeren
Collecten, 21 jan 2018
1e: Nijkerks Diaconaal Beraad
2e: Kerk
3e: Schimmelpenninck van der Oyeschool

Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
vrijdag
Verkoop collectebonnen, JV 2Gether

zondag
Zondagsschool Boaz

maandag
Catechese,De Jonge Lofstem, Kleine Kracht, Christenvrouw

dinsdag
Catechese, Jong volwassenenkring, Wijs op Weg, Esther

woensdag
Kerkradio, Belijdeniscatechese, Lea, Onderzoekt de Schriften

donderdag
Kerkenraad, Verjaardgsfonds, Ora et Labora, De Lofstem