Kerkdiensten

Elke zondag staan de deuren van Gods Huis open. De zondagse erediensten vormen het hart van ons gemeente- zijn. In de Bijbel lezen we op diverse plaatsen dat de eerste christengemeente op de eerste dag van de week bijeen kwam om de opstanding van Christus te gedenken (Johannes 20: 26/ Handelingen 20: 7/ 1 Korinthe 16: 1-2 en Openbaringen 1: 10). Voor de eerste christengemeente was dit een zaak van volharding (Handelingen 2: 42 en 46). Laten we de onderlinge bijeenkomsten daarom niet verzuimen (Hebreeën 10 : 25). Een trouwe kerkgang is van groot belang. Onze kerkdiensten dragen een sober karakter waarbij de Woordverkondiging centraal staat. Wij geloven dat de Heilige Geest door middel van de Woordverkondiging het geloof wekt en versterkt. In de morgendiensten zullen uw eigen predikanten zoveel als mogelijk vervolgstof behandelen. De avonddienst zal vooral het karakter dragen van een leerdienst. We lezen uit de (Herziene-) Statenvertaling. We zingen de op rijm gezette Bijbelliederen, namelijk de psalmen en enige gezangen uit de berijming van 1773. Deze liederen zingen meer dan eens over de liefde tot de Heere en Zijn huis. We hopen van harte dat ook de kinderen door hun ouders al jong worden ingewijd en vertrouwd raken met de zondagse kerkdiensten.

Toegang tot de kerk

Tijdens de kerkdienst blijft de ingang bij de Gerfkamer geopend. De tussendeur van het voorportaal naar de Gerfkamer wordt tijdens de kerkdienst afgesloten. Verlate bezoekers kunnen via de genoemde ingang de kerk betreden. Als u tijdens de kerkdienst gebruik wilt maken van het toilet in de Gerfkamer, dient u de deur bij de zitplaats van de koster te gebruiken.

Aanvangstijden

Elke zondag worden de volgende kerkdiensten gehouden:

 • in de Dorpskerk in Hoevelaken om 9.00 uur, 10.45 uur en 18.30 uur
  Westerdorpsstraat 67
  3871 AV  Hoevelaken
 • in Cultureel Centrum ‘De Moespot’ te Achterveld om 9.00 uur
  Jan van Arkelweg 6
  3791 AC  Achterveld

Aanvangstijden bijzondere diensten

De aanvangstijden van enkele bijzondere diensten zijn als volgt:

 • Op Avondmaalszondagen in de Dorpskerk om 8.30 uur en 10.45 uur
 • Op Nieuwjaarsmorgen om 9.30 uur
 • Op Oudejaarsdag en Goede Vrijdag om 17.00 uur en 19.30 uur
 • Op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag om 9.30 uur
 • Op Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid om 9.30 uur en 19.30 uur

In samenwerking met de Schimmelpenninck van der Oyeschool worden de bid- en dankdagdiensten in de ochtend te gehouden. Hierdoor krijgen alle leerlingen van de school de gelegenheid deze diensten te bezoeken, omdat deze onder schooltijd worden gehouden.

Wanneer er bijzondere diensten gehouden worden, vervalt de kerkdienst in Achterveld.

Liturgieën

Bij bijzondere diensten, zoals een doopdienst of met Pasen, wordt een beperkt aantal liturgieën beschikbaar gesteld. Deze zijn alleen bedoeld voor gasten. Door hen de orde van dienst aan te bieden, hopen wij dat zij zich toch zo goed mogelijk bij de dienst betrokken weten.

Winteravonddiensten

In het kader van het jaarthema zal er dit jaar maandelijks een weekdienst worden gehouden. Dit jaar zullen een aantal thema`s uit o.a. de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan de orde gesteld worden. Deze weekdiensten worden gehouden in gebouw Rehoboth. We hopen vele jongeren en ouderen te ontmoeten. Elders in deze website onder "diversen" leest u meer over deze diensten.

Organisten

Aan onze Hervormde gemeente zijn in totaal 8 organisten verbonden, die de gemeentezang tijdens de erediensten en/of rouw- en trouwdiensten. De organisten zijn:

G. (Gerwin) Boswijk
A. (André) Doorneweerd
S. (Silvan) Hardeman
A. (Arno) Lambregtse
J. (Janneke) Lugthart
H. (Hans) Schippers
H. (Henk)  van de Weg
J. (Jan) Woudenberg

 

Contactpersoon: André Doorneweerd tel: (033) 253 83 03

Ringleiding

Ten behoeve van slechthorenden is in het kerkgebouw en het verenigingsgebouw ‘Rehoboth’ een ringleiding aanwezig. Inlichtingen bij de koster.

Diefstalpreventie

In verband met mogelijk ongewenst bezoek tijdens kerkdiensten en andere bijeenkomsten in onze Dorpskerk zijn de buitendeuren van de kerk voorzien van sloten met een knopcilinder, zodat de deuren tijdens de genoemde perioden van buitenaf niet meer door onbevoegden zijn te ope¬nen. Als een kerkganger tijdens de kerkdienst de kerk moet verlaten, kan hij/zij de kerkdeuren altijd van binnenuit zonder sleutel openen d.m.v. de draaiknop aan de binnenzijde van de deur.

Als iemand de kerk tijdens een kerkdienst wil betreden en de deuren zijn afgesloten, dan kan de betreffende persoon de koster waarschuwen door gebruik te maken van de deurbel die is aangebracht bij de deur van de Gerfkamer, naast de pastorie aan de Westerdorpsstraat. Ook vragen wij u uw fiets deugdelijk op slot te zetten. Speciaal daarvoor zijn aan de zuidzijde van de kerk beugels geplaatst.

Parkeren bij de kerk

Wij verzoeken u zoveel mogelijk gebruik te maken van het afgebakende parkeerterrein van de kerk aan de Westerdorpsstraat of bij het verenigingsgebouw 'Rehoboth'.

Betreffende het parkeren op de parkeerplaats bij ‘Rehoboth’ verzoeken wij u dringend de auto's uitsluitend te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Dus niet op een open ruimte of ‘dwarsparkeren’. Dit alles in verband met de vrije baan langs de kerktoren en de bereikbaarheid van de kerk, het verenigingsgebouw en de pastorie voor een ambulance of brandweerauto.

Achterveld

Ten behoeve van kerkdiensten, en het verenigingswerk in Achterveld en Stoutenburg huurt het College van Kerkrentmeesters een ruimte in Cultureel Centrum ‘De Moespot’ aan de Jan van Arkelweg 6 te Achterveld. In principe wordt hier elke zondag, met uitzondering van Avond-maalszondagen, om 9.00 uur een kerkdienst gehouden.
Ook is er een klein aantal zondagen waarop De Moespot niet beschikbaar is. Er is dan geen dienst in Achterveld. Dit wordt van tevoren aangekondigd in de kerkbode.

Preekrooster
zondag, 30 sep 2018
Hoevelaken
09:00: dr. P. Vermeer, Wezep
10:45: dr. P. Vermeer, Wezep
18:30: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Achterveld
09:00: geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
maandag
Catechese

dinsdag
Ouderenmiddag

woensdag
Kerkradio

donderdag
Consistorie, De Lofstem

vrijdag
Verkoop collectebonne