Dagelijks Woord

Nieuws(Voor al het nieuws en de activiteiten elders geldt het voorbehoud van Jacobus)

Bijzondere diensten

Bediening Heilige Doop

Om de zes weken wordt in het midden van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend. Ruim een week voor de bediening van de Heilige Doop  wordt er doopzitting gehouden, meestal op vrijdagavond vanaf 20.00 uur in de pastorie van de predikant die de doopdienst zal leiden. Dit wordt vermeld in de kerkbode en afgekondigd in de kerk. Beide ouders worden op de doopzitting verwacht. Aan de ouders wordt gevraagd het trouwboekje mee te nemen. Enkele weken na de bediening van de Heilige Doop komt de wijkouderling op bezoek om verder door te spreken over de rijke betekenis van de Heilige Doop en de christelijke opvoeding van de kinderen. Als herinnering aan de bediening van de Heilige Doop ontvangen de doopouders een doopkaart.
De doop wordt bediend in de tweede morgendienst (aanvang 10.45 uur), tenzij anders vermeld.

 

Bediening Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vindt in het midden van de gemeente de viering plaats van het Heilig Avondmaal. De zondag voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal vindt een voorbereidingsdienst plaats. Als tijdens de morgendiensten het Heilig Avondmaal bediend wordt is er tijdens de avonddienst dankzegging en nabetrachting van het gevierde Heilig Avondmaal.

De voorbereidingsweek is de week van zelfonderzoek en zelfbeproeving. Als u met de vraag zit voor wie het Heilig Avondmaal des Heeren is ingesteld, leest u dan vraag en antwoord 81 van de Heidelbergse Catechismus. Het is een Bijbelse zaak als het Heilig Avondmaal gevierd wordt in een sfeer van liefde, eensgezindheid en vergevingsgezindheid. De dienst van dankzegging en nabetrachting van het gevierde Heilig Avondmaal is onlosmakelijk verbonden met de viering van het Heilig Avondmaal.

Bezinningsuur

In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er op donderdagavond om 19.00 uur een bezinning en overdenking. We komen dan samen in ‘Rehoboth’ voor gebed, meditatie en zang. De te behandelen stof staat in verband met het te vieren Heilig Avondmaal. We hopen dat dit bezinningsuur mag bijdragen aan een gezegende voorbereiding op de viering van dit sacrament.

Censura morum

In de voorbereidingsweek voor de bediening van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot censura morum. Dit betekent letterlijk: beoordeling van zeden. Het tijdstip, waarop censura morum in de consistorie van de kerk gehouden wordt, is in de voorbereidingsweek op maandagavond van 19.00-19.30 uur. Dit wordt ook vermeld in de kerkbode en afgekondigd vanaf de kansel. Als een lid van de gemeente zich misdraagt, dan dienen we de weg te bewandelen die de Heere ons wijst in Mattheüs 18: 15-16. Mochten langs deze weg de hindernissen voor deelname aan het Heilig Avondmaal niet worden weggenomen, dan mag men deze nood op censura morum aan de kerkenraad voorleggen.

Huwelijksbevestiging

In de dienst waarin het huwelijk wordt bevestigd, wordt de zegen van God over deze belangrijke stap in het leven gevraagd. Namens de kerkenraad overhandigt de dienstdoende ouderling de huwelijksbijbel als leidraad voor geloof en leven. Wie de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk verlangen, dienen dit zo spoedig mogelijk bij de wijkpredikant van de bruid te vragen. Wanneer alleen de aanstaande bruidegom in onze gemeente woont, dan moet hij contact opnemen met zijn wijkpredikant. Voor de bevestiging en inzegening plaatsvindt, nodigt de wijkpredikant het bruidspaar uit voor een gesprek over die dienst en het christelijk huwelijk. We verwachten van bruidsparen die Gods zegen over hun huwelijk vragen, dat zij hun trouwdag doorbrengen in het besef dat ook onze Heere Jezus Christus genodigd is (Johannes 2 : 2a). Wanneer de huwelijksdatum is vastgesteld, dient dit ook bij de koster gemeld te worden.

Begrafenis

Bij een sterfgeval wordt de nabestaanden vriendelijk verzocht contact met de wijkpredikant en de wijkouderling op te nemen. Er zal dan zo spoedig mogelijk een bezoek worden gebracht aan de familie. Tevens kunnen dan in onderling overleg de dag en het uur van de begrafenis worden vastgesteld. De wijkpredikant zal de rouwdienst leiden en gaat hierna mee om aan het graf te spreken. Indien mogelijk zal de wijkouderling bij een eventuele afsluitende broodmaaltijd  aanwezig zijn.

Preekrooster
zondag, 30 sep 2018
Hoevelaken
09:00: dr. P. Vermeer, Wezep
10:45: dr. P. Vermeer, Wezep
18:30: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Achterveld
09:00: geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
maandag
Catechese

dinsdag
Ouderenmiddag

woensdag
Kerkradio

donderdag
Consistorie, De Lofstem

vrijdag
Verkoop collectebonne